Aktuelle vejarbejder og kommende projekter

Hillerød Kommune vil løbende annoncere hvilke aktuelle vejarbejde samt kommende projekter, der er i gang på kommunens veje.

 

Se også, hvor der er givet tilladelser til gravearbejder ved kommunens veje.

Vil du vide mere om de igangværende projekter Hillerød Forsyning arbejder med, kan du læse mere på Hillerød Forsynings hjemmeside

Se også vores overordnede tidsplan for anlægsprojekter.

 

Endelig beslutning om nedlæggelse af vejarealer – Frederiksbro

Byrådet i Hillerød Kommune tog på møde d. 30 august 2017, foreløbig beslutning om nedlæggelse af vejarealer i forbindelse med Frederiksbro Projektet.

De vejarealer der nedlægges fremgår af kortbilag. Nedlæggelsen sker med henblik på at realisere Lokalplan 415 og i den forbindelse vil der bl.a. blive etableret en ny vej fra Trollesmindealle til Frejasvej.

Beslutningen om nedlæggelse af vejarealer har hjemmel i Lov om offentlige veje (vejloven) § 15 og Lov om Private fælles veje (privatvejsloven) § 71-72.

Vejene nedlægges i sin helhed og der skal derfor etableres ændrede adgange for de berørte ejendomme.

Afgørelse

Høringsfristen er udløbet og Hillerød Kommunes byråd har derfor, på byrådsmødet den 31. oktober 2018 truffet endelig beslutning om vejene skal nedlægges.

Bilag:

Du er velkommen til at kontakte John H. Kristiansen, Trafik, Vej og Park for yderligere oplysninger på tlf. 72322163.

 

 

Lukning af banestien på Frederiksbro

I forbindelse med igangsætning af byggemodning og etablering af etape 1 på Frederiksbro grunden skal der ske en række arbejder med tungt entreprenørmateriel på, og nær den nuværende banesti. Stien skal flyttes til et fremtidigt forløb lidt nord for den nuværende placering.

Hillerød Kommune har derfor meddelt dispensation fra lokalplanen for området til at lukke banestien i en periode. Som alternativ til Banestien vil det være muligt at anvende den sydligere beliggende Trollesmindesti.

Trollesmindestien er forbundet med bymidten via en tunnel til Slangerupsgade og derfra videre til bymidten. Anvendelse af Trollesmindestien vil medføre en omvej på ca. 800 meter for en cyklist fra Thorsvang til Slangerupsgade.

Det vides endnu ikke præcist hvornår lukningen træder i kraft, da det afhænger af entreprenørens arbejder, entreprenøren vil skilte omvejskørsel på stien. Hillerød Kommune følger så vidt muligt løbende op på hjemmeside og facebook.

Omkørslen ses på nedenstående kort.

 

 

Nødebo Stitunnel

Stitunnellen åbnes for cyklister og gående.

Så er entreprenøren færdig med de store gravemaskiner i cykeltunnellen, og derfor åbner vi cykeltunnellen for trafik onsdag den 19/12.

Der arbejdes intenst for at få belysningen på plads, men da belysningen tilpasser sig således at der er et minimum af lys, når der ikke er trafik på stien kan der blive behov for at justere på lamper og belysning, vær derfor ekstra opmærksomme på om der er folk, som arbejder på stien eller i tunellen når i cykler igennem.

Der mangler stadig at blive udført en række arbejder omkring tunnelen, blandt andet sås der græs på skrænter og laves asfalt og kantsten på Hillerødvejen over de næste par måneder.

Det forventes ikke at dette arbejde vil forstyrre trafikken, men vis hensyn til de folk, der arbejder omkring tunnelen.

Trafiksanering Nødebo

Byrådet har samlet i 2018-2019 afsat 2 mio. kr. til en trafiksanering i Nødebo. I den forbindelse har Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttet en møderække med borgerne i Nødebo for at kvalificere det kommende projekt.

Første møde blev afholdt 24. maj 2018 på et velbesøgt møde med mere end 70 deltagere. Første møde havde til formål at opliste trafikale problemer og arbejdet foregik i 10 grupper ved caféborde.

Efter mødet er udarbejdet 4 dokumenter, som danner baggrund for det kommende møde i august. Nødebo Lokalråd har udarbejdet følgende:

 Problematikker Nødebo maj 2018

Trafikvej til landsby

Trafik, Vej og Park har udarbejdet følgende opsamlinger:

Oplevede problemer i Nødebo

Nødebo trafiktal

 Dagsorden for borgermøde nr. 2 torsdag den 23. august kl. 19.30-21.00 på Nødebo Kro

  •  Velkomst og dagens program ved Dan Riise
  • Oplæg om problemer ved Nødebo Lokalråd
  • Opsamling af problemer fra første møde samt trafikmålinger mv. Ivan Christensen
  • Introduktion til arbejdet ved cafébordene ved Ivan Christensen
  • Prioritering af de vigtigste problemer ved bordene
  • Pause 5 min hvor kommunen byder på en forfriskning
  • Forslag til løsninger ved bordene
  • Grupperne redegør kort for de vigtigste problemer og løsningsforslag
  • Afslutning og videre forløb ved Dan Riise

Med hensyn til planlægning af arrangementet og opstilling af borde bedes tilmelding til mødet ske til trafikvejogpark@hillerod.dk senest mandag 20. august.

 

 

2 vejkryds på Overdrevsvejen i Favrholm

I 2018 anlægges 2 større signalkryds på Overdrevsvejen. Signalkrydsene vil udgøre de primære adgangsveje til Nyt Hospital Nordsjælland, Favrholm Station samt en stor del af de fremtidige bolig- og erhvervsområder. Krydsene anlægges med to ligeudspor på Overdrevsvejen i krydsområdet, samt tilhørende venstre- og højresvingskanalisering. Signalerne bliver trafikstyret, så grøntider tilpasses trafikbelastningen på hver vejgren.

Projektet indeholder foruden selv signakrydsene omfattende ledningsarbejder på tværs af Overdrevsvejen samt anlæg af to større regnvandsbassiner, der skal håndtere regnvand fra de befæstede arealer.

Signalkrydsene anlægges i 2018 inden selve byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland. Opstart på hospitalsbyggeriet er planlagt til efteråret 2018. I anlægsperioden for Nyt Hospital Nordsjælland skal krydsene benyttes som sikre adgangsveje til byggepladsen.

Anlægsarbejderne er startet i maj 2018 ved det vestlige kryds. De primære anlægsarbejder i det vestlige kryds forventes i perioden maj - september, og i det østlige kryds i perioden juli - november.

Stiforbindelsen langs Smørkildevej vil blive lukket permanent. Cyklister og fodgængere henvises til en omlagt stirute via Salpetermosevej og Roskildevej, se kort.

Entreprenøren på opgaven er M.J. Eriksson, som kan kontaktes på pev@mje.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS