Aktuelle vejarbejder og kommende projekter

Hillerød Kommune vil løbende annoncere hvilke aktuelle vejarbejde samt kommende projekter, der er i gang på kommunens veje.

 

Se også, hvor der er givet tilladelser til gravearbejder ved kommunens veje.

Vil du vide mere om de igangværende projekter Hillerød Forsyning arbejder med, kan du læse mere på Hillerød Forsynings hjemmeside

Se også vores overordnede tidsplan for anlægsprojekter.

 

Gravearbejde ved krydset Falkevej og Tulstrupvej

I forbindelse med gravearbejde ved krydset Falkevej og Tulstrupvej bliver krydset delvis lukket i 3 etaper. Dette sker i perioden 18. november til den 19. december 2019. Når det lukkes delvis er det nat arbejde med opstart tidligst kl. 19 på grund af busdriften.

Se kort.

 

Gravearbejde ved krydset Østergade og Ndr. Jernbanevej

Fjernvarmearbejde vil pågå ved krydset Østergade og Ndr. Jernbanevej i perioden 22. november til den 24. november 201 Arbejdet starter efter kl. 18 fredag og i weekenden.

Det forventes af budriften opretholdes i hele graveperioden.

Se kort.

Indkøring af trafiksignaler på Overdrevsvejen

Anlæg af 2 vejkryds på Overdrevsvejen er afsluttet, og entreprenøren er ved at udbedre fejl og mangler.

Der er desværre udfordringer med indkøring af trafiksignalerne til stor gene for trafikanter på strækningen. Hillerød Kommune har modtaget beskeder fra hjælpsomme trafikanter, så fejlen nu er blevet lokaliseret og ved at blive udbedret.

Vejdirektoratet er vejmyndighed på signalkrydsene, og fremover skal henvendelser vedrørende trafiksignalerne sendes til Vejdirektoratet:

 • Akutte fejl, slukket signalanlæg mv., kontakt Vejdirektoratets trafikcenter på tlf. 80 20 20 60
 • Øvrige fejl, detekteringsfejl mv., send e-mail til vd@vd.dk. 

Når fejl er udbedret vil de 2 vejkryds på Overdrevsvejen være uafhængige trafikstyrede anlæg, hvor grøntiden såvel som omløbstiden løbende tilpasses grøntidsbehovet for hver retning. Signalerne er projekteret med alt rødt hvilestilling. Det betyder, at signalbilledet er rødt i samtlige tilfarter når der ikke er trafik. Ankommer et køretøj til signalanlægget vil signalet hurtigt skifte til grønt for den pågældende retning.

Der har været udfordringer i signalanlæggende med detektorer, som har betydet at signalet er skiftet til grønt for sideveje uden at der kom trafik. Signalet er overdraget til Vejdirektoratet, som sammen med signalleverandøren, Swarco, er i gang med at finde fejlen på anlægget.

 

 

 

Få en SMS om trafikken

Hillerød Kommune og Den Regionale Datahub Gate 21 gået sammen med GPS-firmaet Atkins om en ny SMS-tjeneste, der skal lede trafikanter udenom Carlsbergvej på særligt pressede tidspunkter.

Hvis man gerne vil have en sms om trafikken på Carlsbergvej, kan man melde sig til på http://hilleroed-dev.cloud.atkins.dk/

 

Cykelforbindelse syd om FrederiksborgCentret

Hillerød Kommune har besluttet at etablere en cykelforbindelse syd om FrederiksborgCentret.

Formålet er at skabe forbindelse fra boligområderne ved Amtmandsvej og Saltpetermosevej til Jagtvejs underføring under S-togsbanen og dermed videre forbindelse mod skolerne ved Carlsbergvej.

Fra Amtmandsvej etableres en 3 m asfalteret sti bag om badmintonhallen. Strækningen vil være belyst.

Mellem badmintonhallen og indgangen til svømmehallen skal cyklisterne benytte de eksisterende belægninger langs Sundhedscentrets bagside.

Foran svømmehallens indgang skal cyklisterne anvende det eksisterende fællesområde for fodgængere, cyklister og bilister (shared space).

Fra svømmehallens indgang forbedres den eksisterende fællessti langs svømmehallen frem til broen over Pøleå i mindre omfang.

Tidsplan:

 • Udbud og licitation efteråret 2019
 • Anlægsperiode igangsætning efterår 2019 med afslutning forår 2020.

 

Sti bag badmintonhallen

Tværsnit bag badmintonhallen

Sti foran svømmehallen

 

Ekspropriation - Cykelsti mellem Jespervej og Albrechtsvej/Gribskov

Byrådet i Hillerød Kommune har d. 28. februar 2018 besluttet at igangsætte procedure for ekspropriation i forbindelse med etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Jespervej og Albrechtsvej.
Ekspropriationen omfatter dels erhvervelse af areal til etablering af stien fra den berørte ejendom, og dels ekspropriation af eksisterende rettighed (servitut) vedr. ret til færdsel af den eksisterende trampesti som nedlægges i forbindelse med projektet.
Hillerød Kommune afholder åstedsforretning på den berørte ejendom 24. juni 2019:

 • Kl. 13:30 på natr.nr. 53 Hillerød Overdrev (ekspropriation af areal)
 • Kl. 14:30 ved Jespervejs tilslutning til den eksisterende trampesti (ekspropriation af rettigheder/servitut)

Arealfortegnelse og tilhørende ekspropriationsplan vil ligge til offentligt gennemsyn på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, i fire uger inden åstedsforretningen.
Ejerne modtager skriftlig indkaldelse til åstedsforretningen. Alle retligt interesserede kan møde op, men opfordres til at give meddelelse herom til nedenstående kontaktperson.
Ekspropriationen foretages efter reglerne i Lov om offentlig veje kapitel 10.
Spørgsmål kan rettes til vejingeniør John Halkær Kristiansen, e-mail: johkr@hillerod.dk, telefon: 72322163.

Cykelstier på Holmegårdsvej

For at forbedre trafiksikkerheden for cyklister planlægger Hillerød Kommune at etablere nye cykelstier på en del af Holmegårdsvej på strækningen mellem Skansevej og Gl. Holmegårdsvej.

De nuværende røde cykelstriber og de eksisterende fortove vil blive omdannet til delte stier, dvs. cykelsti og fortov kommer til at ligge i samme niveau.

Ved alle sideveje føres fortov og cykelsti ubrudt forbi sidevejen som en overkørsel, da det er den mest sikre løsning for cyklisterne og samtidig giver det god tilgængelighed for alle. Kørebanen bliver 6,5 m bred.

Du kan læse mere på Cykelstier på Hillerod.dk/holmegaardsvej

 

Stier langs Frejasvej og Selskovvej – orientering til naboer og interessenter

Hillerød Kommune ønsker, at der langs Frejasvej og Selskovvej etableres cykelstier og fortove i hver retning syd for Herredsvejen og delte stier med cykel- og gangarealer nord for Herredsvejen. Strækningen er knap 1,5 km fra Frejasvej 46 til Skovhegnet/Pilevej. På strækningen er der tre større lysregulerede kryds, fem mindre T-kryds, og et kryds med en hævet flade, som alle skal ombygges.

Du kan læse mere på Hillerod.dk/frejasvej 

 

Endelig beslutning om nedlæggelse af vejarealer – Frederiksbro

Byrådet i Hillerød Kommune tog på møde d. 30 august 2017, foreløbig beslutning om nedlæggelse af vejarealer i forbindelse med Frederiksbro Projektet.

De vejarealer der nedlægges fremgår af kortbilag. Nedlæggelsen sker med henblik på at realisere Lokalplan 415 og i den forbindelse vil der bl.a. blive etableret en ny vej fra Trollesmindealle til Frejasvej.

Beslutningen om nedlæggelse af vejarealer har hjemmel i Lov om offentlige veje (vejloven) § 15 og Lov om Private fælles veje (privatvejsloven) § 71-72.

Vejene nedlægges i sin helhed og der skal derfor etableres ændrede adgange for de berørte ejendomme.

Afgørelse

Høringsfristen er udløbet og Hillerød Kommunes byråd har derfor, på byrådsmødet den 31. oktober 2018 truffet endelig beslutning om vejene skal nedlægges.

Bilag:

Du er velkommen til at kontakte John H. Kristiansen, Trafik, Vej og Park for yderligere oplysninger på tlf. 72322163.

Lukning af banestien på Frederiksbro

I forbindelse med igangsætning af byggemodning og etablering af etape 1 på Frederiksbro grunden skal der ske en række arbejder med tungt entreprenørmateriel på, og nær den nuværende banesti. Stien skal flyttes til et fremtidigt forløb lidt nord for den nuværende placering.

Hillerød Kommune har derfor meddelt dispensation fra lokalplanen for området til at lukke banestien i en periode. Som alternativ til Banestien vil det være muligt at anvende den sydligere beliggende Trollesmindesti.

Trollesmindestien er forbundet med bymidten via en tunnel til Slangerupsgade og derfra videre til bymidten. Anvendelse af Trollesmindestien vil medføre en omvej på ca. 800 meter for en cyklist fra Thorsvang til Slangerupsgade.

Det vides endnu ikke præcist hvornår lukningen træder i kraft, da det afhænger af entreprenørens arbejder, entreprenøren vil skilte omvejskørsel på stien. Hillerød Kommune følger så vidt muligt løbende op på hjemmeside og facebook.

Omkørslen ses på nedenstående kort.

 

 

Trafiksanering Nødebo

Byrådet har samlet i 2018-2019 afsat 2 mio. kr. til en trafiksanering i Nødebo. I den forbindelse har Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttet en møderække med borgerne i Nødebo for at kvalificere det kommende projekt.

Første møde blev afholdt 24. maj 2018 på et velbesøgt møde med mere end 70 deltagere. Første møde havde til formål at opliste trafikale problemer og arbejdet foregik i 10 grupper ved caféborde.

Efter mødet er udarbejdet 4 dokumenter, som danner baggrund for det kommende møde i august. Nødebo Lokalråd har udarbejdet følgende:

 Problematikker Nødebo maj 2018

Trafikvej til landsby

Dagsorden for borgermøde nr. 2 torsdag den 23. august kl. 19.30-21.00 på Nødebo Kro

 •  Velkomst og dagens program ved Dan Riise
 • Oplæg om problemer ved Nødebo Lokalråd
 • Opsamling af problemer fra første møde samt trafikmålinger mv. Ivan Christensen
 • Introduktion til arbejdet ved cafébordene ved Ivan Christensen
 • Prioritering af de vigtigste problemer ved bordene
 • Pause 5 min hvor kommunen byder på en forfriskning
 • Forslag til løsninger ved bordene
 • Grupperne redegør kort for de vigtigste problemer og løsningsforslag
 • Afslutning og videre forløb ved Dan Riise.

Dagsorden for 3. borgermøde om trafiksanering i Nødebo torsdag den 29. november kl. 19.30-21.00 på Nødebo Kro var:

 1.  Velkomst og dagens program ved Dan Riise
 2. Opsamling fra sidste møde (Ivan Christensen)
 3. Præsentation af forslag til trafiksanering (Ivan Christensen)
 4. Afklarende spørgsmål
 5. Pause
 6. Drøftelse af forslag
 7. Afslutning og videre forløb ved Dan Riise.

Her kan du finde notater fra borgermøderne i Nødebo, fra processen med inddragelse af borgernes ønsker og forslag, i forbindelse med etablering af trafiksanering igennem Nødebo by.

Der ligger også et kort med Hillerød Kommunes første oplæg til løsning, forslaget blev ikke godkendt og der arbejdes videre med alternative løsninger.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget tager stilling til det videre forløb d. 6 februar.

Oplevede problemer i Nødebo - borgermøde.

Løsningsforslag fra borgere i Nødebo.

Noter fra borgermøde.

Oplæg til løsning fra Hillerød Kommune - ej godkendt.

Gadebelysning i Nødebo

Langs hele Nødebovej fra Æblekrongen  til Stenholtvej bliver der etableret ny gadebelysning. På nogle få sideveje bliver belysningen også skiftet.

Tidsplan: 

 • Styreskabe til belysning bliver sat i drift i uge 28
 • Gravearbejdet forventes at starte i uge 30 og herefter vil grave entreprenøren arbejde fra nord mod syd i projektet.
 • Der bliver lavet underføring af kabler under Nødebovej som forberedelse til etablering af både belysning og signalanlæg.
 • Gravningen langs Nødebovej bliver udført som det sidste.

Den trafikale situation gennem Nødebo vil blive berørt af arbejdet, men grave entreprenøren har stor fokus på at fylde så lidt som muligt. 

 

 

 

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS