Aktuelle vejarbejder og kommende projekter

Hillerød Kommune vil løbende annoncere hvilke aktuelle vejarbejde samt kommende projekter, der er i gang på kommunens veje.

 

Se også, hvor der er givet tilladelser til gravearbejder ved kommunens veje.

Vil du vide mere om de igangværende projekter Hillerød Forsyning arbejder med, kan du læse mere på Hillerød Forsynings hjemmeside

Se også vores overordnede tidsplan for anlægsprojekter.

 

Trafiksanering Nødebo

Byrådet har samlet i 2018-2019 afsat 2 mio. kr. til en trafiksanering i Nødebo. I den forbindelse har Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttet en møderække med borgerne i Nødebo for at kvalificere det kommende projekt.

Første møde blev afholdt 24. maj 2018 på et velbesøgt møde med mere end 70 deltagere. Første møde havde til formål at opliste trafikale problemer og arbejdet foregik i 10 grupper ved caféborde.

Efter mødet er udarbejdet 4 dokumenter, som danner baggrund for det kommende møde i august. Nødebo Lokalråd har udarbejdet følgende:

 Problematikker Nødebo maj 2018

Trafikvej til landsby

Trafik, Vej og Park har udarbejdet følgende opsamlinger:

Oplevede problemer i Nødebo

Nødebo trafiktal

 Dagsorden for borgermøde nr. 2 torsdag den 23. august kl. 19.30-21.00 på Nødebo Kro

  •  Velkomst og dagens program ved Dan Riise
  • Oplæg om problemer ved Nødebo Lokalråd
  • Opsamling af problemer fra første møde samt trafikmålinger mv. Ivan Christensen
  • Introduktion til arbejdet ved cafébordene ved Ivan Christensen
  • Prioritering af de vigtigste problemer ved bordene
  • Pause 5 min hvor kommunen byder på en forfriskning
  • Forslag til løsninger ved bordene
  • Grupperne redegør kort for de vigtigste problemer og løsningsforslag
  • Afslutning og videre forløb ved Dan Riise

Med hensyn til planlægning af arrangementet og opstilling af borde bedes tilmelding til mødet ske til trafikvejogpark@hillerod.dk senest mandag 20. august.

 

Omlægning af cykelrute 31, som forbinder Hestehavevej med Salpetermosevej

Hillerød Forsyning omlægger deres fjernvarmeledning, som går hen over grunden, hvor det nye hospital skal bygges. Ledningen går gennem tunnelen, som forbinder Hestehavevej med Salpetermosevej.

Anlægsarbejdet i tunnellen vil stå på fra midten af maj og frem til slutningen af september 2018.

I forbindelse med anlægsarbejderne i tunnelen under Overdrevsvejen har Hillerød Forsyning set sig nødsaget til at lukke den af personsikkerhedsmæssige årsager.

Cykelrute 31 ved tunnelen som forbinder Hestehavevej med Salpetermosevej er derfor omlagt i hele graveperioden.

Se et kort over omlægning af cykelrute 31 her

Læs mere om gravearbejdet på Hillerød Forsynings hjemmeside

Cykelsti Nødebo

Entreprenøren har færdiggjort reparationen af revnerne i skovstien Indelukkevej, og der mangler nu kun det sidste og øverste lag, som udlægges af Naturstyrelsen.

Skovstien er åbnet for trafik igen, og vi holder i den næste periode ekstra øje med, at der ikke opstår yderligere revner.

 

2 vejkryds på Overdrevsvejen i Favrholm

I 2018 anlægges 2 større signalkryds på Overdrevsvejen. Signalkrydsene vil udgøre de primære adgangsveje til Nyt Hospital Nordsjælland, Favrholm Station samt en stor del af de fremtidige bolig- og erhvervsområder. Krydsene anlægges med to ligeudspor på Overdrevsvejen i krydsområdet, samt tilhørende venstre- og højresvingskanalisering. Signalerne bliver trafikstyret, så grøntider tilpasses trafikbelastningen på hver vejgren.

Projektet indeholder foruden selv signakrydsene omfattende ledningsarbejder på tværs af Overdrevsvejen samt anlæg af to større regnvandsbassiner, der skal håndtere regnvand fra de befæstede arealer.

Signalkrydsene anlægges i 2018 inden selve byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland. Opstart på hospitalsbyggeriet er planlagt til efteråret 2018. I anlægsperioden for Nyt Hospital Nordsjælland skal krydsene benyttes som sikre adgangsveje til byggepladsen.

Anlægsarbejderne er startet i maj 2018 ved det vestlige kryds. De primære anlægsarbejder i det vestlige kryds forventes i perioden maj - september, og i det østlige kryds i perioden juli - november.

Stiforbindelsen langs Smørkildevej vil blive lukket permanent. Cyklister og fodgængere henvises til en omlagt stirute via Salpetermosevej og Roskildevej, se kort.

Entreprenøren på opgaven er M.J. Eriksson, som kan kontaktes på pev@mje.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS