Information om magtanvendelse

I lov om social service er der fastsat regler om kommunens mulighed for at anvende fysisk tvang overfor mennesker med meget indgribende og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

Det gælder mennesker, der ikke er i stand til at tage forsvarligt vare på sig selv, og som heller ikke er i stand til at give samtykke til foranstaltninger, som sigter på at forhindre personskade eller alvorlig sygdom. Den varigt nedsatte psykiske funktionsevne kan f.eks. skyldes demens, psykisk udviklingshæmning, alvorlig hjerneskade eller kronisk sindslidelse.

Lovgrundlag og typer af magtanvendelse

Alle borgeres personlige frihed er fastsat i grundloven. Derfor skal der være særlig hjemmel i anden lov, hvis kommunen skal kunne bruge fysisk magt i forbindelse med omsorg, pleje og pædagogisk støtteoverfor borgerne og dermed underkende deres personlige frihed. Denne særlige hjemmel er for voksne borgere fastsat i serviceloven §§ 124-137. 

Hvornår kan magtanvendelse anvendes?

Fysisk magtanvendelse kan kun anvendes undtagelsesvist og i helt særlige situationer, hvor omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand ikke er tilstrækkelig til at afværge risiko for personskade. Det vil sige, at kommunen kun kan anvende de magtindgreb, der specifikt er nævnt i serviceloven. Her åbnes mulighed for, at der – for at beskytte borgeren – kan anvendes:

 • alarm- og pejlesystemer
 • fastholdelse og føring af borgeren til et andet opholdsrum
 • bløde stofseler til fastspænding for at forhindre fald
 • tilbageholdelse i boligen
 • optagelse i særlige botilbud uden samtykke

Hvilke kriterier findes der for at anvende magtanvendelse? 

For hvert af disse indgreb findes specifikke kriterier, som skal være opfyldt for at de lovligt kan iværksættes.
En værge eller nærtstående pårørende kan aldrig på borgerens vegne give tilsagn til at nogle af de ovenfor nævnte indgreb gennemføres uden borgerens samtykke.

Eksempel:

En borger, som ikke har evnen til at give informeret samtykke – f.eks. på grund af en demenssygdom, kan ikke lovligt flyttes til plejebolig, selvom han eller hun evt. er berettiget til det efter kommunens kvalitetsstandarder, med mindre de lovmæssigt fastsatte kriterier for flytning uden samtykke er opfyldt.

Hvilke indgreb må benyttes?

Indgreb som tvangsmedicinering, skjult medicinering og fiksering må ikke bruges i det kommunale omsorgsarbejde. Sådanne indgreb er kun mulige i forbindelse med psykiatrisk behandling og med hjemmel i sundhedsloven.

Hvilke garantier er der for retssikkerhed?

Reglerne i serviceloven sikrer, at ethvert magtindgreb er omfattet af nogle retssikkerhedsgarantier:

 • Ved alle beslutninger om at anvende magt uden borgerens samtykke skal der træffes en afgørelse med begrundelse; og alle beslutninger om at anvende magt registreres og indberettes til kommunen.
 • Alle beslutninger om magtanvendelse skal være tidsbegrænsede, undtagen flytning uden samtykke efter § 129.
 • Afgørelser om magtanvendelse kan påklages til en overordnet ankemyndighed.
 • Der skal udarbejdes en individuel plan for, hvordan man fremover kan undgå magtanvendelse i omsorgen for den berørte borger.
 • Kommunen skal sikre, at der er en pårørende eller værge, som kan varetage borgerens interesser.
 • Lovmateriale vedrørende servicelovens regler om magtanvendelse
 • Serviceloven
 • Bekendtgørelse om magtanvendelse m.m. efter serviceloven
 • Vejledning om magtanvendelse m.m.
 • Ankestyrelsens principafgørelser - dvs. hvordan reglerne i konkrete sager er blevet fortolket
 • Eventuelt værgemål beskikkes af statsforvaltningen. Du kan læse mere om reglerne for værgemål på statsforvaltningens hjemmeside.

Hvor kan jeg få mere viden? 

Er du pårørende til en person, der er omfattet af reglerne om magtanvendelse og har spørgsmål til en konkret sag, skal du i første omgang henvende dig til personale eller leder med ansvar for personens omsorg.

Har du brug for uddybende information om anvendelse af reglerne i Hillerød Kommune, er du velkommen til at kontakte Ældre og Sundheds demenskonsulent Susie Dybing på telefon telefon 7232 3419.

Lovgrundlag og retssikkerhed

Alle borgeres personlige frihed er fastsat i grundloven.

I servicelovens § 124-137 fremgår det blandt andet, at kommunen har mulighed for at bruge fysisk magt i forbindelse med omsorg, pleje og pædagogisk støtte overfor borgerne og dermed underkende deres personlige frihed.
Det gælder borgere, med varigt nedsat psykisk funktionsevne, som ikke er i stand til at tage forsvarligt vare på sig selv, og som ikke er i stand til at give samtykke til foranstaltninger, som sigter på at forhindre personskade eller alvorlig sygdom. Den varigt nedsatte psykiske funktionsevne kan f.eks. skyldes demens, psykisk udviklingshæmning, alvorlig hjerneskade eller kronisk sindslidelse.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS