Visitation

Visitationen er et tværfagligt team af sygeplejesker, ergoterapeuter og fysioterapeuter, der skal sikre, at du får ydelser i overensstemmelse med det politisk fastlagte serviceniveau og lov om social service.

Visitationen visiterer til følgende ydelser:

 

 • Aktiv i din hverdag - hverdagsrehabilitering
 • støtte til personlig pleje og praktiske opgaver (frit valg på ældreområdet)
 • sygepleje
 • indkøbsordning
 • madservice
 • plejevederlag
 • ledsageordning
 • midlertidigt ophold
 • dagcenterophold
 • omsorgstandpleje
 • plejeboliger og ældreboliger

Ansøg om post til døren her.

Ledsagelse

Ledsagelse kan bevilges til kørestolsbrugere, blinde og svagtseende, udviklingshæmmede eller hjerneskadede. Ledsageordningen omfatter voksne fra 18 år til det tidspunkt man fylder 67 år.
Har du fået bevilliget ledsagerordning før du er fyldt 67 år, kan du bevare ordningen efter 67 år, hvis du fortsat har behov for ledsagelse.

Ledsageordningen kan bruges til f.eks. biografture, teaterture, besøg hos familie og venner og udflugter. Formålet med ledsageordningen er at give handicappede større handlefrihed, så de på lige fod med andre kan komme hjemmefra og deltage i aktiviteter, uden altid at være afhængige af hjælp fra familie, venner eller medarbejdere.
Der kan bevilges ledsagelse op til 15 timer om måneden.

Hvis du ønsker mere information om ledsageordningen, er du velkommen til at kontakte Visitation og Hjælpemidler.

Du kan søge om ledsagelse her.  

Der er også mulighed for at søge om tilskud til udgifter i forbindelse med ledsagelse. Skemaet, der skal udfyldes og sendes til os finder du her.

Midlertidige ophold

Hillerød Kommune har tilbud om midlertidig døgnophold på Rehabilitering - Sundhedscentret og på Skovhuset.

Du kan bevilges et midlertidigt ophold, hvis du ikke kan passes i eget hjem, på grund af en væsentlig funktionsnedsættelse.

Et ophold varer som udgangspunkt 3 uger, undtaget aflastningsophold, der som udgangspunkt varer 1 uge.

Der er egenbetaling på opholdet, som bl.a. dækker mad og drikke. Beløbet er i 2015 på kr. 143,50 pr. døgn.

Hvis du vil søge om midlertidigt ophold, skal du kontakte Visitation og Hjælpemidler (se kontaktoplysninger i højre side).

Aflastningsophold:

Er et aflastning af pårørende i en begrænset periode til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Observationsophold:

Du kan få et observationsophold, hvis du i en begrænset periode har behov for observation eller pleje. 
Eller hvis du har behov for en målrettet indsats med henblik på at genvinde dit fysiske, psykiske eller sociale funktionsniveau, eller du har behov for at forebygge tab af funktionsevne

Dagcenterophold 

Du kan bevilges ophold på et dagcenter, hvis du ikke eller delvist ikke, kan få dækket dine behov for socialt samvær eller deltage i aktiviteter udenfor hjemmet. På et dagcenter tilbydes forskellige aktiviteter i løbet af dagen, som tilpasses det, den enkelte kan. Du kan bevilges ophold på dagcenter imellem 1 til 5 dage om ugen.

Ønsker du at søge om et dagcenterophold, skal du kontakte Visitation og Hjælpemidler (find kontaktoplysninger i højre side).

Hvis du vil benytte dig af Hillerød Kommunes tilbud om buskørsel til dagcenter er der egenbetaling.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld Hillerøds nyhedsbrev.

RSS