Sygedagpenge

Sygedagpenge hvis du er lønmodtager

Er du syg og er lønmodtager, kan du søge om sygedagpenge

Hvornår kan du få sygedagpenge?

Du kan få sygedagpenge, hvis du er ude af stand til at arbejde pga. sygdom eller fordi, du er kommet til skade. Desuden kræves det, at du:

 • bor i Danmark
 • betaler skat af din indtægt i Danmark
 • opfylder et nærmere fastsat krav om beskæftigelse.

Sygedagpenge udbetales bagud.

Hvor meget kan du få i sygedagpenge?

Sygedagpengene udgør højst 4.135 kr. pr. uge og højst 111,76 kr. pr. time (2015).

Hvor længe kan du få sygedagpenge?

Udbetalingen af sygedagpenge ophører den dag, du er arbejdsdygtig igen, også selv om du ikke raskmelder dig.

Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en 9-måneders periode. Inden de 22 uger er gået, foretager kommunen en revurdering af din situation, hvor den tager stilling til, om der er mulighed for at forlænge din sygedagpengeperiode. Det sker efter følgende kriterier:

 • om det anses for sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at du kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, dvs. til beskæftigelse på normale vilkår
 • om det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge din arbejdsevne
 • om du er under eller venter på lægebehandling, og der foreligger en lægelig vurdering med en sikker forventning om, at du vil kunne genoptage ordinær beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet
 • om kommunen har påbegyndt en sag, der skal behandles hurtigst muligt med henblik på at afklare, om du er berettiget til fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb
 • om du som sygedagpengemodtager er sygemeldt på grund af en alvorlig, livstruende sygdom
 • om der på revurderingstidspunktet er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade. I så fald kan udbetalingen af sygedagpenge fortsætte, indtil Arbejdsskadestyrelsen har truffet (evt. midlertidig) afgørelse om erhvervsevnetabserstatning
 • om der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 2, i lov om social pension. En forlængelse er betinget af, at pensionssagen er påbegyndt, inden retten til sygedagpenge ophører.

Hvis kommunen vurderer, at dit sygedagpengeforløb ikke kan forlænges efter en af forlængelsesreglerne, men du fortsat er uarbejdsdygtig pga. sygdom, vil du overgå til et særligt jobafklaringsforløb, jf. afsnit om sygefravær over 8 uger.

Hvad skal du gøre, når du bliver syg?

Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver hurtigst muligt. Med mindre der er fastsat noget andet i et personalecirkulære, skal sygemeldingen ske telefonisk og senest to timer efter, at du skulle være mødt på arbejde.

Hvis du melder dig syg for sent, har du ikke ret til sygedagpenge, før sygemeldingen sker.

Du kan miste retten til sygedagpenge

Din ret til sygedagpenge bortfalder:

 • hvis du ikke ønsker at medvirke til, at sagen forelægges regionens kliniske funktion (i forbindelse med, at du afviser lægebehandling)
 • hvis du forhaler helbredelsen af din sygdom
 • hvis du uden rimelig grund undlader at medvirke til kommunens opfølgning og tilbud
 • hvis du ikke opfylder din pligt til at anmelde eller dokumentere fraværet.
Sygdom og Ferie

Du kan udskyde ferien, hvis du bliver syg, inden ferien starter. Du skal senest sygemelde dig den 1. feriedag på det tidspunkt, hvor din arbejdstid normalt ville begynde. Når sygdommen er overstået, skal du melde dig rask. Du skal også meddele, om du vil holde resten af den ferie, som du oprindelig havde planlagt, i forlængelse af raskmeldingen. Gør du ikke det, skal du møde på arbejde, når du er blevet rask.

Hvis du bliver syg under en ferie, har du ikke ret til sygedagpenge, men er du stadig syg efter feriens afslutning, har du ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld Hillerøds nyhedsbrev.

RSS