Forskellige typer spildevandsanlæg

Her kan du få et overblik over de forskellige typer der findes af spildevandsanlæg. Du skal være opmærksom på at de forhold der er omkring din bolig som f.eks. jordforhold og plads, kan have en indflydelse på hvilke typer anlæg du kan vælge imellem.

Nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg opfylder alle renseklasser. Det består af en bundfældningstank, en fordelerbrønd og to eller flere sivestrenge. Sivestrengene skal dimensioneres efter vandmængde og jordbundsforhold. Et typisk nedsivningsanlæg består af 2 eller flere sivestrenge på hver 15 meter.  

Jordbundsforhold, høj grundvandsstand og afstand til f.eks. drikkevands- og markvandingsboringer kan medvirke til, at der ikke kan etableres nedsivningsanlæg på ejendommen. Evt. kan anlægget placeres på en nabogrund, såfremt naboen giver tilladelse til det. Disse anlæg skal tinglyses på naboejendommen. Det er ejer af nedsivningsanlægget, som bekoster tinglysningen.

 

Nedsivningsanlæg

 

Vejledende retningslinier for nedsivningsanlæg

 • Kommunen skal give skriftlig tilladelse til etablering af anlægget
 • Anlægget og tilhørende spildevandsledninger skal etableres af autoriseret kloakmester
 • Der skal være mindst 1,25 m og så vidt muligt 2,5 m fra bunden af sivestrengene til højeste grundvandsstand
 • Hævet nedsivningsanlæg må højest være 0,5 m hævet over terræn, hvis det ønskes højere end de 0,5 m skal der indhentes landzonetilladelse hos Kommunen
 • Sivestrengene skal placeres mindst 300 meter fra vandindvindingsanlæg, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet, typisk private drikkevandsboringer
 • Sivestrengene skal placeres mindst 150 meter fra vandindvindingsanlæg, hvor der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet
 • Anlægget skal placeres mindst 25 meter fra søer, dræn og vandløb
 • Anlægget skal placeres mindst 5 m fra naboskel, vejskel og bygning

Ansøgningsskema til nedsivningsanlæg

Biologisk sandfilter

Et sandfilteranlæg lever op til renseklasse SO og O. I et biologisk sandfilter siver spildevandet lodret ned gennem et sandlag, hvor der sker rensning af spildevandet. Sandlaget lægges i et udgravet bassin det er tætnet med en membran. Under sandlaget opsamles det rensede vand og det ledes ud til vandløb o.l.

Et sandfilteranlæg kan også laves uden fast bund. For denne type anlæg gælder de samme regler som for nedsivningsanlæg.

undefined

Rodzoneanlæg

Et rodzoneanlæg lever op til renseklasse O. Rodzoneanlæg er ikke det samme som pileanlæg. Spildevandet fra et rodzoneanlæg udledes til en recipient.  

I rodzoneanlægget siver spildevandet vandret gennem et grusfilter beplantet med tagrør. Rodzoneanlægget placeres på en tæt membran, så der ikke siver spildevand ud eller grundvand ind i anlægget.   


Rodzoneanlæg

Pileanlæg

Et pileanlæg opfylder samtlige renseklasser. Der findes 2 typer af pileanlæg, lukkede og åbne pileanlæg. For at kunne etablere pileanlæg i landzone, skal der indhentes landzonetilladelse hos kommunen.  

Et lukket pileanlæg etableres med en membran i bunden. Spildevandet kommer derfor ikke i kontakt med den omkringliggende jord og da der ikke er udløb fra anlægget, udledes der ikke renset spildevand til recipienterne. For pileanlæg gælder samme krav som for en samletank.  

I et åbent pileanlæg anvendes ingen membran. Derfor nedsives den del af spildevandet, der ikke optages af pilen. Der gælder de samme regler for et åbent pileanlæg, som for et nedsivningsanlæg. 

For begge typer af pileanlæg er det nødvendigt, at anlægget dimensioneres korrekt i forhold til spildevands- og nedbørsmængden for den aktuelle husstand. Pileanlæg er relativ pladskrævende med et areal på 200-400 m2. Der skal påregnes høst af pil hvert 3. år. 

undefined

Vejledende retningslinier for pileanlæg

Åbne:

 • Såfremt anlægget skal etableres i landzone, skal kommunen give landzonetilladelse, inden tilladelsen til etablering af anlægget gives
 • Anlægget og tilhørende spildevandsledninger skal etableres af autoriseret kloakmester
 • Anlægget skal placeres mindst 25 meter fra søer, dræn og vandløb
 • Der skal være mindst 1,25 m og så vidt muligt 2,5 m fra bunden af sivestrengene til højeste grundvandsstand
 • Sivestrengene skal placeres mindst 300 meter fra vandindvindingsanlæg, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet, typisk private drikkevandsboringer
 • Sivestrengene skal placeres mindst 150 meter fra vandindvindingsanlæg, hvor der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet
 • Anlægget skal placeres mindst 5 m fra veje, naboskel og bygninger 

Lukkede:

 • Såfremt anlægget skal etableres i landzone, skal kommunen give landzonetilladelse, inden tilladelsen til etablering af anlægget gives
 • Anlægget og tilhørende spildevandsledninger skal etableres af autoriseret kloakmester
 • Pileanlægget skal etableres mindst 15 meter fra vandindvindingsanlæg, hvor der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet
 • Pileanlægget skal etableres 15 meter fra vandindvindingsanlæg, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet, og som forsyner enkeltejendomme
 • Pileanlægget skal etableres 30 meter fra vandindvindingsanlæg, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet, og som forsyner 2-9 ejendomme
 • Pileanlægget skal etableres 50 meter fra vandindvindingsanlæg, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet, og som forsyner 10 ejendomme eller derover
 • Anlægget skal placeres mindst 25 meter fra søer, dræn og vandløb
 • Anlægget skal placeres mindst 5 m fra veje, naboskel og bygninger 

Ansøgningsskema til pileanlæg

Samletank

En samletank opfylder samtlige renseklasser. En samletank er en stor tank, hvor alt spildevandet fra ejendommen ledes til. Den skal etableres af en autoriseret kloakmester. Samletanke har mange forskellige størrelser og det vurderes på en konkret ansøgning, hvor stort et volumen der er nødvendigt for den enkelte husstand.

Samletank

Vejledende retningslinier for samletanke

 • Samletanken skal være typegodkendt af Prøvningsudvalget for Olietanke, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kontrol om oplag med olie, eller opfylde lignende kvalitetskrav
 • Samletanken og tilhørende spildevandsledninger skal etableres af en autoriseret kloakmester  
 • Samletanken skal etableres 15 meter fra vandindvindingsanlæg, også selvom der ikke stilles krav til drikkevandskvaliteten
 • Samletanken skal etableres 30 meter fra vandindvindingsanlæg, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet, og som forsyner 2-9 ejendomme
 • Samletanken skal etableres 50 meter fra vandindvindingsanlæg, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet, og som forsyner 10 ejendomme eller derover
 • Samletanken skal placeres mindst 2 meter fra veje og naboskel, og 5 meter fra beboelse

Ansøgningsskema samletank

Minirenseanlæg

Der findes minirenseanlæg til samtlige renseklasser. Det er et krav til etableringen af et minirenseanlæg, at det er typegodkendt. I Danmark findes der flere typegodkendte minirenseanlæg på markedet. 
Minirenseanlæg er små renseanlæg, som fungerer efter samme principper, som kendes fra de store, traditionelle renseanlæg. Det rensede vand fra minirenseanlægget ledes til vandløb via dræn eller til nedsivning. Der er krav om, at der foretages serviceeftersyn mindst 1 gang årligt på et minirenseanlæg. 

Spildevand fra minirenseanlæg må ikke ledes ud på jordoverfladen, til lukkede vandmiljøer eller til grøfter, som ikke er vandførende hele året.  

undefined 

Vejledende retningslinier for minirenseanlæg

 • Anlægget og tilhørende spildevandsledninger skal etableres af en autoriseret kloakmester
 • Ved nedsivning skal anlægget etableres 300 meter fra vandindvindingsanlæg, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet
 • Ved nedsivning skal anlægget etableres 150 meter fra vandindvindingsanlæg, hvor der ikke stille krav om drikkevandskvalitet
 • Ved tilslutning til dræn skal anlægget etableres 15 meter fra vandindvindingsanlæg, både med og uden drikkevandskvalitet
 • Anlægget skal placeres mindst 5 meter fra veje, naboskel, bygninger, vandløb og søer

Ansøgningsskema for minirenseanlæg

Siden blev senest opdateret d. 04-04-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS