Privat pasning

Der er forskellige muligheder for privat pasning af dit barn, få et overblik over dine muligheder her på siden. Læs også om hvordan du bliver godkendt som privat passer, og hvilke krav der er til private pasningsordninger. Find oplysning om tilskud til privat pasning og tilskud til pasning af dit eget barn.

Du har mulighed for, at søge tilskud til en privat pasningsordning, som er godkendt eller en privat institution. Derudover kan du vælge at søge tilskud til pasning af egne børn i alderen fra 46 uger og til skolestart. Ønsker du selv, at blive arbejdsgiver i en privat ordningen, kan du også ansøge om dette.

Alle ordningerne giver, i henhold til Dagtilbudsloven, forældrene mulighed for at få et økonomisk tilskud til pasningen. Du kan læse mere om tilskudsordningerne og kriterierne for at blive godkendt til en privat pasningsordning, ved at klikke i undermenuen på denne side.

For yderligere information om de enkelte tilbud, henvises der til de private ordningernes egne hjemmesider. 

Ansøg om tilskud til privat pasning (Borger.dk)
Ansøg om tilskud til pasning af egne børn (Borger.dk)

 

Hvad skal forældre vide - før de vælger privat pasning

Privat pasning er ikke omfattet af de regler, som gælder for dagtilbud efter dagtilbudslovens §§ 7-44.

I private pasningsordninger er der ikke krav om:

 • Udarbejdelse af en pædagogisk læreplan, jf. dagtilbudslovens § 8 og 9.
 • Sprogvurdering af barnet i 3-års alderen.
  Sprogvurderingen foretages af kommunalbestyrelsen jf. §11, stk. 2 og 4. Derfor vil Hillerød Kommune sprogvurderer jeres barn i jeres hjem.
 • Formaliseret forældreindflydelse, jf. dagtilbudslovens §§ 14-16.
 • Pasning af barnet, hvis børnepasseren er syg.
 • Alternativ pasning ved afholdelse af lukkedage i private pasningsordninger.
 • At barnet ikke kan blive opsagt fra dagtilbud, gælder ikke for private pasningsordninger, jf. dagtilbudslovens § 29.
 • Der gives ikke fripladstilskud til privat pasning.

 

Vores kriterier for at godkende en privat pasningsordning

Kriterier for at få godkendt en privat pasningsordning

Hvis du vil etablere en privat pasningsordning, der passer flere end to børn, og bliver drevet uden offentlige midler og finansieret helt eller delvis ved betaling fra forældrene, skal du godkendes af kommunen (Dagtilbudsloven § 78, stk. 1).

Hvad skal ansøgningen indeholde

Når du ansøger om opstart af en privat pasningsordning i Hillerød Kommune, skal din ansøgning indeholde flere oplysninger.

 • Det skal fremgå hvilken ordning du ansøger om at starte
 • Hvor mange børn ordningen skal godkendes til
 • Hvilken adresse du vil have godkendt til formålet
 • Du skal beskrive om den hverdag, du vil tilbyde børnene
 • Du skal beskrive hvordan du vil fremme børns læring gennem trygge læringsmiljøer.
 • Du skal beskrive hvilke pædagogiske principper, der skal danne grundlag for ordningen
 • Dit Cv 

  

Hvad lægger vi vægt på, når vi behandler din ansøgning

 • Alder og modenhed
 • Fysik til at løfte og bære på forsvarlig vis
 • Erfaring med børn samt evne til at aflæse barnets behov
 • Forståelse for, og viden om, børns udvikling og behov
 • Forståelse for det, at skulle arbejde alene
 • Forståelse for sund kost og hygiejne
 • Eventuel egen familie og børn, der skal passes samtidig
 • Evne til at være nærværende og omsorgsfulde og empatisk
 • At du forstår at kommunikerer med barnet
 • At du kan formidle iagttagelser af barnet, og kommunikere disse til tilsynspædagogen.
 • Hovedsproget i den private pasningsordning skal være dansk.
 • Åbenhed overfor vejledning om pasning af barnet.
 • Den private straffeattest skal være uden forhold der kan hindre pasning af barnet på forsvarlige vis
 • Om de inden- og udendørs områder er sikkerhedsmæssige forsvarlige
 • Om der foreligger dokumentation på, at de fysiske rammer er sikkerhedsmæssig forsvarlige (om nødvendigt)
   

I forbindelse med behandlingen af din ansøgning, kommer vi på besøg i hjemmet hvor pasningen skal foregå.

Kommunen kan anmode om yderligere dokumentation, for eksempel på, at legeredskaber er udformet og dimensioneret, så det er sikkert i forhold til personskader.

Du skal skrive under på, at kommunen må indhente børneattest, både for dig og husstands medlemmer over 15 år, samt straffeattest på dig, inden du bliver godkendt.

Hvis du benytter en eller flere vikarer i pasningen, skal disse godkendes, og der skal derfor indhentes børneattester og straffeattester på alle vikarer. 

Pasningsordningens navn

Betegnelsen ”privat pasningsordning” skal indgå i ordningens navn fra den 1. januar 2019 (Dagtilbudsloven §78 a).

Krav til den private pasningsordning

 • Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer.
 • Den private pasningsordnings arbejde med læringsmiljøer skal indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud jf. dagtilbudslovens § 8 om en pædagogisk læreplan.
 • Arbejdet med læringsmiljøer i den enkelte private pasningsordning skal tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Kravet om at fremme børns læring via trygge læringsmiljøer indebærer, at læringsforståelsen i den private pasningsordning skal bygge på et bredt læringsbegreb, der understøtter børns kropslige, motoriske, sociale, emotionelle og kognitive læring og dannelse.
Den private pasningsordning skal således tilrettelægges, så der hele dagen og både i forbindelse med leg, rutinesituationer, vokseninitierede aktiviteter m.v. arbejdes med at fremme børns læring gennem trygge læringsmiljøer.

Vores tilsyn med private pasningsordninger

Hillerød Kommunen skal efter dagtilbudslovens § 78, stk. 2 føre tilsyn med forholdene i den private pasningsordning. Hvis forholdene er uforsvarlige, tilbagekalde en allerede udstedt godkendelse.

Kommunen kan i forbindelse med et tilsyn, anmode om dokumentation på, at forholdene i den private pasningsordning opfylder de kriterier, der ligger til grund for godkendelsen.

Hvis barnet ikke er i trivsel, og de udviklingsmæssige behov ikke bliver imødekommet hensigtsmæssigt, kan godkendelsen blive tilbagekaldt.

Tilsynet bliver udført af pædagoger fra Dagplejen, som kommer på både anmeldt og uanmeldt tilsynsbesøg.


Hvis du vil anskaffe nye legeredskaber eller dyr

Du skal søge om en godkendelse

 • Inden du anskaffer dig nye husdyr eller nye legeredskaber m.v.
 • Hvis du ønsker, at ændre på en allerede godkendt indretning
 • Ved eventuelle selvbygger projekter – her indhenter du selv dokumentation på, at projektet er udformet og dimensioneret tilfredsstillende, i relation til personskader. Du skal selv betale denne udgift. 

Vil du søge tilskud til privat pasning - dagtilbudsloven §80

 Hvem kan få tilskud?

Tilskuddet kan søges af forældre, som er bosat i kommunen (tilmeldt folkeregisteret) og som har børn i alderen fra 24 uger til start i børnehaveklasse. Tilskuddet kan ikke gives til forældre, der selv passer barnet.


Hvem kan forældre indgå aftale med?

Forældrene kan indgå en skriftlig aftale med

 • en enkelt person (f.eks. pasning af/hos bedsteforældre)
 • en privat pasningsordning (f.eks. en selvstændig børnepasser)

Kommunens godkendelse af pasningsaftalen er en forudsætning for udbetaling af tilskud.

Godkendelse og tilsyn

Hillerød Kommune skal godkende den af forældrene valgte børnepasser samt de fysiske rammer, hvor barnet skal passes. I Hillerød Kommune er det Dagplejen der fører tilsyn med ordningen.

Løn og ansættelsesvilkår

Kommunen er ikke arbejdsgiver. Det er forældrene og børnepasser, der aftaler løn m.v. for børnepasningen. Forældrenes forpligtigelse overfor børnepasseren afhænger af hvilken type pasningsordning, der er tale om. Bemærk at der kan være forskel på, om forældrene er arbejdsgiver for børnepasseren eller denne er selvstændig erhvervsdrivende.

Når du vælger at ansætte en privat børnepasser har du selv arbejdsgiveransvaret, det vil sige at det er dig, som udbetaler løn til din barnepasser. Du skal også indbetale ATP, arbejdsmarkedsbidrag, feriepenge samt løn under ferie og sygdom. Du har pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring, hvis ansættelsen er over 400 timer årligt.

Ved aftale med en selvstændig børnepasser skal du kun betale det aftalte vederlag for børnepasning. Der påhviler ikke forældrene forpligtigelser efter skattelovgivningen med hensyn til indeholdelse af skat, arbejdsmarkedsbidrag m.v.

Ferie

Forældrene står selv for pasning af barnet når børnepasser afholder ferie.

Sygdom

Det er forældrenes eget ansvar at sørge for pasning af barnet ved børnepassers sygdom.

Tilskuddets størrelse

Hillerød Kommune giver tilskud i henhold til lovgivningen. Tilskuddet udgør højst 75 % af udgiften til pasning af børn, indtil de almindeligvis optages i børnehaveklasse.
  

Pr. 1. januar 2019 er tilskuddet

0-2 årige: Max. 6.399 kr. pr. måned

3-6 årige: Max. 3.769 kr. pr. måned


Pr. 1. januar 2020 er tilskuddet

0-2 årige  6.656,- kr. pr. mdr.

3-6 årige  3.789,- kr. pr. mdr.

Tilskuddet er skattefrit for forældrene, men skattepligtigt for børnepasseren.
 

Økonomisk friplads

Det er ifølge Dagtilbudsloven § 83, ikke muligt for forældrene at få nedsat egenbetaling til en privat børnepasningsordning.

Søskendetilskud

Kommunen yder søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud og privat pasning. Søskendetilskuddet er 50 % af de billigste pladser. 

Søskendetilskuddet til en plads i privat pasningsordning udgør 85 % af søskendetilskuddet.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet overføres månedsvis forud til ansøgers Nem konto.

Ophør

Forældrene kan opsige aftalen med 1 måneds varsel.

Forældre har efter kontraktophør af den private pasningsordning, pasningsgaranti i dagtilbud. Forældre har ved kontraktafbrydelse ret til en plads i en kommunal pasningsordning med 1 måneds varsel fra førstkommende 1. eller 16. i måneden.

Hvad skal du som forældre gøre?

Forældre skal ansøge tidligst 3 måneder før og senest 1 måned før den første i den måned, hvor barnet skal begynde i en privat pasning. Du skal ansøge digitalt om tilskud til privatpasning.

Klageadgang

Kommunens afgørelse om godkendelse af pasningsaftaler og pasningsordninger kan indbringes for Ankestyrelsen.

Vil du søge tilskud til pasning af egne børn - dagtilbudsloven §86

Hillerød Kommune giver forældre med børn i alderen 46 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Man kan ansøge om tilskud fra det tidspunkt, hvor barnet kan tilbydes en plads i en kommunal institution.

Der udbetales maksimalt tre tilskud pr. husstand, dog kan det samlede tilskud pr. husstand ikke overstige beløbet for den maksimale dagpengesats.

Tilskuddet gives for en samlet periode på minimum 6 måneder og maksimalt 1 år.
Hvis tilskuddet ophører indenfor minimums perioden på 6 måneder, vil hele tilskuddet skulle tilbagebetales.

Det er en forudsætning for udbetaling af tilskuddet at den forælder som passer barnet, ikke modtager offentlig overførselsindkomst eller har en arbejdsindtægt. Ansøgeren skal have opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år.

Tilskuddet udgør i 2019:

·         0-2 årige: 3.400,00 pr. måned

·         3-6 årige: 2.800,00 pr. måned


Du skal ansøge digitalt om tilskud til pasning af egne børn, find linket øverst på siden.

 

 

Legestuer

Vi henviser til at Google hvilke tilbud der måtte findes om privat legestue.

  

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS