Sagsbehandlingstider og ansøgningsmateriale

Her kan du læse om kommunens gennemsnitlige sagsbehandlingstider for bygge-og plansager samt om, hvilket materiale en ansøgning skal indeholde.

Der er stor byggelyst hos både borgere og virksomheder i denne tid - og det er jo skønt! Det betyder dog, at sagsbehandlingstiden er lidt længere end normalt. Du skal derfor lægge ca. 20 dage til de gennemsnitlige sagsbehandlingstider, som du ser i skemaet nedenfor under "sagsbehandlingstider".

Husk at udfylde alle dokumentationskrav i Byg og Miljø, når du ansøger og at læse det kvitteringsbrev, vi sender til dig, når vi modtager din ansøgning. På forhånd tak for din forståelse og samarbejdsvilje.

Sagsbehandlingstider

 

Hillerød Kommune arbejder på at overholde de statslige mål for sagsbehandlingstid for byggesager. Nedenfor ser du de gennemsnitlige sagsbehandlingstider for hele landet.

Sagsbehandlingstiden regnes fra den dato, vi modtager fyldestgørende ansøgningsmateriale til sagen. 

Pt. overholder vi servicemålene for Industri, drifts-og lagerbygninger (Simple konstruktioner), Etagebyggeri, erhverv og Etagebyggeri, bolig.

For Udhuse, carporte, o.lign. mindre bygninger, der kræver byggetilladelse (Simple konstruktioner) og Enfamiliehuse, rækkehuse og dobbelthuse (Simple konstruktioner) overholder vi kun sagsbehandlingstiden i ca. 80 % af sagerne.

 

Sagstype Hillerød Kommunes gennemsnitlig sagsbehandlingstid i antal dage
Udhuse, carporte, o.lign. mindre bygninger, der kræver byggetilladelse (Simple konstruktioner) 40
Enfamiliehuse, rækkehuse og dobbelthuse (Simple konstruktioner) 40
Industri, drifts-og lagerbygninger (Simple konstruktioner) 50
Etagebyggeri, erhverv 55
Etagebyggeri, bolig 60
Principafgørelser og matrikulære sager 60
Landzone- og dispensationsansøgninger 80
Ukomplicerede BBR rettelser/Komplicerede BBR-rettelser 14/40
Lovliggørelse af byggeri Ingen øvre grænse

  

 • Vi arbejder med at behandle sagerne så hurtigt som muligt
 • Du kan selv sikre en hurtig sagsbehandling ved at sørge for at din byggeansøgning er fuldt belyst

  

Ansøgningens indhold: Ukomplicerede industri- og lagerbygninger, enfamiliehuss, række/kædehuse, sommerhuse, og carporte, udhuse mm 

 

Hvad skal ansøgningen indeholde: 

 

 • Fuldmagt fra ejer, hvis det ikke er ejer der ansøger.
 • Oplysninger til korrekt registrering af sagen i BBR, herunder tydelig markering af bygningsnumre samt en specificeret arealopgørelse på de enkelte bolig/erhvervsenheder og fællesarealer.
 • Kontaktoplysninger, herunder mailadresse eller CVR-nummer, hvis det er en virksomhed, som ansøger.
 • Oplysning om hvem der er gebyrbetaler, samt gebyrbetalers CVR og EAN-nummer.
 • Redegørelse for, at byggeriet er i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, servitutter, lokalplaner mv. på ejendommen. Evt. dispensation fra lokalplanen eller afvigelse fra servitutten skal ansøges særskilt via Byg og Miljø, hvor du vælger aktiviteten "Planmæssig forespørgsel". 
 • En målsat situationsplan over grundens bygninger og deres anvendelse, materialevalg samt afstand til andre bygninger på grunden samt skel mod nabo, sti og vej.
 • Målsat plantegning. Ved om- eller tilbygninger skal der være tegninger af forhold både før og efter byggeriet.
 • Målsatte facadetegninger med oplysning om bygningens ydre fremtræden, dvs. højde, materialevalg herunder nye vinduer, døre, tag, facade m.v.
 • Spildevandsprojekt.
 • Oplysninger om energiforbrug.
 • Oplysning om materialer og konstruktioner.
 • En beregning af bebyggelsesprocenten.
 • Redegørelse for terrænkoter før og efter byggearbejdet er udført. Ved kuperet terræn på grunden eller ønsker om terrænregulering skal du tegne forslag til niveauplan med koter, og redegøre for, hvordan det færdige terræn anlægges i forhold til bebyggelsen på grunden, vej og nabogrunde.
 • En kopi af forsikringstilbuddet på obligatorisk byggeskadeforsikring, eller underskrevet erklæring om fravalg af byggeskadeforsikring, hvis der med byggeriet er omfattet af krav om byggeskadeforsikring.
 • Forslag til nye adresser, hvis der med byggearbejdet etableres nye enheder. Hillerød Kommune skal ud fra materialet kunne afgøre, om det ansøgte byggeri overholder gældende lovgivning herunder lokalplan, tinglyst deklaration, bygningsreglementet m.v.

 Hvordan indsender du ansøgningen: 

 • Du indsender din byggeansøgning gennem Byg og Miljø. Al kommunikation i byggesagen med kommunen foregår gennem Byg og Miljø
 • Alle dokumenter og vedhæftede filer skal være utvetydigt og præcist navngivet. Fx: "Situationsplan, eksisterende forhold", "Plantegning, 1. sal, projekterede forhold" mm.

 

Ansøgningens indhold: Etagebygger (Erhverv- og beboelse) komplicerede industri- og lagerbygninger samt øvrigt byggeriad skal ansøgningen indeholde:

 

Hvad skal ansøgningen indeholde: 

 

 • Fuldmagt fra ejer, hvis det ikke er ejer der ansøger.
 • Oplysninger til korrekt registrering af sagen i BBR, herunder tydelig markering af bygningsnumre samt en specificeret arealopgørelse på de enkelte bolig/erhvervsenheder og fællesarealer.
 • Kontaktoplysninger, herunder mailadresse eller CVR-nummer, hvis det er en virksomhed, som ansøger.
 • Oplysning om hvem der er gebyrbetaler, samt gebyrbetalers CVR og EAN-nummer.
 • Redegørelse for, at byggeriet er i overensstemmelse med tinglyste deklarationer og servitutter
 • Ved større nybyggerier skal der indsendes en kommenteret lokalplan, som er en gennemgang af lokalplanens bestemmelser. Se eksempel herpå i højre spalte. Evt. dispensation fra lokalplanen skal ansøges særskilt via Byg og Miljø, hvor du vælger aktiviteten "Planmæssig forespørgsel". 
 • En målsat situationsplan over grundens bygninger og deres anvendelse, materialevalg samt afstand til andre bygninger på grunden samt skel mod nabo, sti og vej.
 • Tegningsmateriale, der viser bebyggelsens samlede omfang, der muliggør en vurdering af bebyggelsens samlede indvirkning på omgivelserne, oplysninger om grundens størrelse, bebyggelsens etageareal, bebyggelsens højde- og afstandsforhold, beliggenheden af tilstødende eller omliggende grundes bebyggelse, grundstykkets nuværende- og fremtidige højdekoter og højdekoter på tilstødende eller omliggende grunde, beregning af bebyggelsesprocenten.
 • Målsat plantegning. Ved om- eller tilbygninger skal der være tegninger af forhold både før og efter byggeriet.
 • Målsatte facadetegninger med oplysning om bygningens ydre fremtræden, dvs. højde, materialevalg herunder nye vinduer, døre, tag, facade m.v.
 • Spildevandsprojekt.
 • Oplysninger om energiforbrug.
 • Statiske beregninger.
 • Oplysning om materialer og konstruktioner.
 • Dimensionering af ventilation.
 • Redegørelse for indretningsmæssige forhold, herunder
  handicaptilgængelighed.
 • Oplysning om vand- og afløbsforhold m.v.
 • Brandteknisk dokumentation/redegørelse mm.
 • Dokumentation for hvordan kontrol og vedligeholdelse af brandtekniske tiltag og bygningsdele vil blive gennemført.
 • Redegørelse for terrænkoter før og efter byggearbejdet er udført. Ved kuperet terræn på grunden eller ønsker om terrænregulering skal du tegne forslag til niveauplan med koter, og redegøre for, hvordan det færdige terræn anlægges i forhold til bebyggelsen på grunden, vej og nabogrunde 
 • Oplysninger til korrekt registrering af sagen i BBR (Bygnings
  og Bolig registret) – herunder en specificeret arealopgørelse
  på de enkelte bolig-/erhvervsenheder og fællesarealer.
  Desuden en tydeliggørelse af hvilke bygningsnummer (iBBR)
  der ombygges/tilbygges.
 • Forslag til nye adresser, hvis der med byggearbejdet etableres nye enheder. Hillerød Kommune skal ud fra materialet kunne afgøre, om det ansøgte byggeri overholder gældende lovgivning herunder lokalplan, tinglyst deklaration, bygningsreglementet m.v.
 • Redegørelse for terrænkoter før og efter byggearbejdet er udført. Ved kuperet terræn på grunden eller ønsker om terrænregulering skal du tegne forslag til niveauplan med koter, og redegøre for, hvordan det færdige terræn anlægges i forhold til bebyggelsen på grunden, vej og nabogrunde.
 • En kopi af forsikringstilbuddet på obligatorisk byggeskadeforsikring, eller underskrevet erklæring om fravalg af byggeskadeforsikring, hvis der med byggeriet er omfattet af krav om byggeskadeforsikring.

 

Hvordan indsender du ansøgningen:

 

 • Du indsender din byggeansøgning gennem Byg og Miljø. Al kommunikation i byggesagen med kommunen foregår gennem Byg og Miljø
 • Alle dokumenter og vedhæftede filer skal være utvetydigt og præcist navngivet. Fx: "Situationsplan, eksisterende forhold", "Plantegning, 1. sal, projekterede forhold mv".

Et forhåndsdialogmøde kan sikre en god start på dit byggeprojekt.

Hvis du har brug et mere grundigt kig på dit byggeprojekt, kan Byg hjælpe med at booke et forhåndsdialogmøde, inden du ansøger om byggetilladelse, hvor de rigtige fagpersoner deltager. Mødet afholdes på rådhuset på Trollesmindealle 27 i Hillerød.

På mødet kan du få hjælp til at vurdere, hvad der kan lade sig gøre, og hvor der evt. er udfordringer ved dit byggeprojekt, så du kommer godt fra start. Det første forhåndsdialogmøde er gratis. Forhåndsdialogmøder bruges primært ved mere komplekse byggeprojekter.

Ud over det første gratis  forhåndsdialogmøde, koster forhåndsdialogmøder et gebyr i timen pr. deltager fra kommunen. Du kan altid ringe til Byg og spørge, om det er den rigtige løsning for dig.  

 

Sådan behandler vi sagen

 

 • Vi behandler sagerne i den rækkefølge de kommer ind via Byg og Miljø.
 • Senest 14 dage efter vi har modtaget din ansøgning sender vi dig en bekræftelse på modtagelse, evt. med anmodning om supplerende oplysninger til sagen. Kommunikationen sker gennem Byg og Miljø. 
 • Vi kontakter dig telefonisk, på mail eller via Byg og Miljø, hvis vi har flere spørgsmål til din ansøgning i forbindelse med sagsbehandlingen.
 • Når vi har meddelt byggetilladelse fremsender vi 1. regning for byggesagsgebyr til ansøger/ejer.
 • En tilladelse er kun gyldig når der er dokumentation for, at gebyret er betalt.
 • Når byggearbejdet er færdigmeldt, og der er redegjort for eventuelle vilkår i tilladelsen, meddeler Miljø, Byg og Beredskab ibrugtagningstilladelse, hvis dette er påkrævet, og afslutter sagen.
 • Vi ajourfører BBR og sender 2. regning på byggesagsgebyret, der omfatter den afsluttende del af sagsbehandlingen.
 • Herefter er sagen helt afsluttet.

 

Årsager til at sagsbehandlingen kan trække ud

 

 • Hvis det indsendte materiale ikke er fyldestgørende og der f.eks. mangler fuldmagt eller tegningsmateriale.
 • Hvis sagen forudsætter tilladelser i henhold til anden lovgivning, og hvis andre myndigheder skal udtale sig eller behandle sagen efter anden lovgivning.
 • Hvis det ansøgte forudsætter dispensation, og vi skal udsende naboorientering o.lign.

 

Har du spørgsmål til din sag, er du velkommen til at kontakte os. 

 

Kvik-sagsbehandling

 

 • Hvis du gør dig umage og indsender en fyldestgørende ansøgning første gang, kvitterer vi med KVIK-sagsbehandling i løbet af 4 uger.
 • For at få en sag behandlet som KVIK-sag skal du sammen med din ansøgning indsende en udfyldt Erklæring ved anmodning om KVIK byggesagsbehandling, som du finder i højre side.
 • En KVIK-sag kommer ofte på tale når et byggeri er ukompliceret fx enfamiliehuse, sommerhuse o.lign. og er 100 % belyst ved 1. indsendelse i www.bygogmiljoe.dk 
 • Vi har erfaring for, at større og mere komplekse byggerier tager længere tid, fordi der kan være forhold, som kræver dialog mellem ansøger og kommunen, som skal være afklaret inden der kan træffes en afgørelse. Det kan fx være en afklaring af brandstrategien, hvis den ikke er tilstrækkelig belyst, eller byggeriet ikke overholder eksempelsamlingen, eller hvis det ansøgte forudsætter dispensation.  
 • Vi arbejder på at behandle sagerne så hurtigt som muligt.
 • Du kan selv sikre en hurtig sagsbehandling ved at sørge for at din byggeansøgning er fyldestgørende. 
 • Vi arbejder på at behandle sagerne så hurtigt som muligt.
 • Du kan selv sikre en hurtig sagsbehandling ved at sørge for at din byggeansøgning er fyldestgørende. 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS