Brand og Redning

Hillerød Kommunes beredskab er pr. 1/1 2016 overgået til Frederiksborg Brand & Redning.

Anmeldelse af midlertidig overnatning og andre midlertidige aktiviteter

Hvis du skal afholde større sammenkomster eller havde midlertidig overnatning, skal du ansøge om dette til Frederiksborg Brand og Redning. 

Skemaet finder du her

Godkendelse af anlæg og byggeri efter tekniske forskrifter

Skal du ansøge om godkendelse af anlæg og byggeri efter tekniske forskrifter, skal du oprette en selvstændig byggesag herfor via www.bygogmiljoe.dk.

Søg byggetilladelse 

Du finder de tekniske forskrifter her

 

 Brand- og redningsarealer

  • Der er i bygningsreglementet (BR15) fastsat bestemmelser om adgangs- og tilkørselsarealer, arealer til rednings- og slukningsarbejde, samt bestemmelser for hensynstagen til beredskab køretøjer, hjultryk og drejeradier.
  • Af hensyn til fremkommeligheden af de brandslukningskøretøjer, der anvendes i Hillerød Kommune, er der dog udarbejdet et sæt særlige regler for Brand- og redningsveje. Læs dem her

Afbrænding og brug af åben ild

Du skal være opmærksom på at der kan være afbrændingsforbud pga. tørke.

For regler vedrørende afstandskrav ved diverse former for abrænding herunder grill og sankthansbål, samt for dispensationer fra afbrændingsforbud skal Frederiksborg Brænd og Redning kontaktes. 

Afbrænding af haveaffald i byzone, herunder Sankt hans bål:

Der er generelt afbrændingsforbud i Hillerød Kommune, reglerne for afbrænding af haveaffald og sankthansbål er fastsat i Hillerød kommunes regulativ for husholdningsaffald, Bilag 2.

For byzone er afbrænding af haveaffald kun tilladt Sankt Hans aften (den 23. juni) og på særligt indrettede bålpladser er det tilladt at afbrænde rent, tørt træ.

Enhver afbrænding i det fri skal foregå på en sådan måde, at risikoen for, at ilden breder sig, at personskade finder sted, og at store værdier ødelægges, mindskes mest muligt.

Derudover skal det sikres at der er forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.

Der må ved afbrænding af haveaffald ikke iblandes andet affald, for eksempel malet, imprægneret eller overfladebehandlet træ.

Afbrændingen og røgen må ikke være til væsentlig ulempe for omgivelserne, herunder vej og lufttrafik. Ved afbrændingen må luftledninger og ledningsmaster ikke udsættes for væsentlig varmepåvirkning.

Der må ikke brændes af i stærk blæst. Såfremt vinden ændrer retning eller tager til i styrke, så der kan opstå brandfare eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne pga. røgen, skal bålet straks slukkes.

Afbrænding af privat haveaffald er tilladt i landzone i perioden 1. december - 1. marts, mindst 200 meter fra bymæssig bebyggelse:

  • Afbrændingen af haveaffald i erhvervsmæssig henseende er ikke tilladt.
  • Afbrænding af haveaffald Sankt Hans aften (23. juni) er tilladt. 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS