Unge under 30 år med en uddannelse får kontanthjælp på ungesats.

Kontanthjælp - er du under 30 år og har du en uddannelse?

​Betingelser for at få kontanthjælp på ungesats

Det er en betingelse for at få kontanthjælp:

 • at du er under 30 år
 • at du har en erhvervskompetencegivende uddannelse
 • at du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
 • at den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig eller din familie, og at du ikke forsørges af andre
 • at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.
Senest en uge efter, at du første gang har henvendt dig til kommunen om hjælp, bliver du indkaldt til den første samtale, hvor jobcenteret vurderer, om du er jobparat eller aktivitetsparat. Hvis jobcenteret vurderer, at du er i stand til at komme i arbejde inden for en kortere periode, er du jobparat og skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis jobcenteret vurderer, at du ikke kan komme i arbejde inden for en kortere periode, er du aktivitetsparat.
Kontanthjælp på ungesats

Personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager kontanthjælp på ungesats.

Størrelsen af kontanthjælpen afhænger bl.a. af, om du er fyldt 25 år, og om du har forsørgelsespligt over for børn.
Hvis du er gift eller har en samlever, påvirker din ægtefælles eller samlevers formue og indtægt også, hvor meget du kan modtage i kontanthjælp.

Hvis du er jobparat gælder disse regler:
Personer mellem 25 og 29 år, som er udeboende og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan få kontanthjælp på ungesats – dvs. 6.992 kr. (2015-niveau). Personer mellem 25 og 29 år, der er enlige forsørgere, kan få kontanthjælp med en forhøjet sats – dvs. 13.779 kr. (2015-niveau).
Hvis du er aktivitetsparat gælder disse regler:

Personer mellem 25 og 29 år, som er udeboende og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan få kontanthjælp på ungesats - dvs. 6.992 kr. (2015-niveau).

Hvis kommunen vurderer, at du er aktivitetsparat, kan du derudover få et tillæg – et såkaldt aktivitetstillæg på 3.857 kr. (2015) – i de uger, hvor du deltager i enten et aktivt tilbud eller får mentorstøtte. Satsen for aktivitetstillægget er fastsat, så den samlede ydelse som ikke-forsørger svarer til kontanthjælpssatsen for personer, der er fyldt 30 år, dvs. 10.849 kr. om måneden (2015-niveau).
Jobparat – hvad skal jeg?

Du bliver betragtet som jobparat, når:

 • du er under 30 år
 • du har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og
 • kommunen vurderer, du er i stand til at påtage dig et ordinært arbejde, som gør dig i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder.

Som jobparat skal du stå til rådighed for arbejde m.v. og aktivt søge job. Undervejs modtager du kontanthjælp svarende til ungesatsen – dvs. 6.992 kr. (2015-niveau).

Du skal søge job intensivt

Som jobparat skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og du skal aktivt søge job. Du skal søge bredt, intensivt og realistisk. Du skal kunne dokumentere din jobsøgning, ligesom du løbende skal registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet.

Jobcentret kan stille yderligere krav til din jobsøgning og gennem klare aftaler sikre, at du reelt står til rådighed.

Senest en uge efter din første henvendelse til kommunen om hjælp, bliver du indkaldt til den første samtale. Efterfølgende skal du til to yderligere samtaler med fokus på job og jobsøgning.

Hvad sker der, hvis jeg ikke søger job?

Du har som kontanthjælpsmodtager pligt til at stå til rådighed for arbejde, beskæftigelsesfremmende tilbud fx løntilskud, virksomhedspraktik m.v.
Hvis du ikke lever op til kravene om at stå til rådighed, får du en sanktion. Bl.a. kan kommunen trække tre dage i din kontanthjælp ved en såkaldt punktsanktion, hvis du fx uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde, undlader efter krav fra jobcenteret at søge konkrete job eller undlader at give meddelelse om sygdom til jobcenteret eller arbejdsgiveren.

Hvis du gentagne gange ikke overholder kravene om at søge job og deltage i aktive tilbud, kan du få en skærpet sanktion.
En skærpet sanktion betyder, at du mister retten til kontanthjælp i en periode på op til tre måneder. I stedet vil du modtage et tilbud, samtaler eller daglig pligt til at møde frem i jobcenteret. Du har ret til at få udbetalt kontanthjælp for de dage, du møder frem i til, samtaler m.v. og dermed aktivt viser, at du alligevel står til rådighed.

Du skal arbejde for din kontanthjælp

Senest efter tre måneder vil du som jobparat blive mødt med krav om at arbejde for din kontanthjælp i fx en nytteindsats, i virksomhedspraktik eller i et løntilskudsjob.

Din kommune kan altid kræve, at du arbejder for din kontanthjælp tidligere. Bl.a. hvis der opstår tvivl om din rådighed.

Hvis du ikke er kommet i job, kræver kommunen senest efter tre måneder, at du skal arbejde for din kontanthjælp i fx en nytteindsats. Nytteindsats kan bestå i samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere. Det kan fx være at tage plejehjemsbeboerne med på en ekstra tur, at lave supplerende kundeservice på et hospital ved fx at hjælpe pårørende med at finde rundt eller at gå til hånde og hjælpe en pedel med småopgaver på en uddannelsesinstitution. Kommunen kan iværksætte en nytteindsats, hvis den vurderer, at det er relevant.

Du kan også få andre beskæftigelsesrettede tilbud, fx ansættelse med løntilskud eller virksomhedspraktik, hvis kommunen vurderer, at det er relevant for dig.

Formidling af job og aftaler om jobsøgning

Når det er relevant, skal dit jobcenter formidle konkrete og ordinære job til dig, hvis du selv har svært ved at finde et arbejde. Jobcentret kan også indgå aftaler med dig om jobsøgningen og pålægge dig at søge job.

Aktivitetsparat – hvad skal jeg?

Du bliver vurderet som aktivitetsparat, når:

 • du er under 30 år
 • du har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og
 • kommunen vurderer, du ikke er i stand til at påtage dig et ordinært arbejde, som gør dig i stand til at forsørge dig selv inden for tre måneder, fx fordi du har sammensatte og komplekse problemer.

Det kan bl.a. være fordi, at du har komplekse problemer af fx social eller helbredsmæssig karakter.

Hvis du er under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse, og jobcenteret har vurderet, at du er aktivitetsparat, har du ret til en koordinerende sagsbehandler samt en helhedsorienteret indsats, der kan bringe dig tættere på et job.

Tidlig og helhedsorienteret indsats, hvis du har komplekse problemer

Kommunen vil hurtigst muligt og senest efter seks måneder sørge for, at du får en helhedsorienteret indsats. Indsatsen skal bringe dig tættere på et job og tage udgangspunkt i dine udfordringer og behov.

Indsatsen skal afspejle dine individuelle behov og sikre, at du får en jobrettet indsats og hjælp – og ikke mindst, at du ikke bliver overladt til dig selv.

Du har ret til en koordinerende sagsbehandler

Som aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager har du ret til en koordinerende sagsbehandler, der skal sikre, at du får en indsats, der er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre institutioner.

Indsatsen er rettet mod arbejde

Indsatsen er rettet mod at bringe dig tættere på et arbejde og vil så vidt muligt foregå på en almindelig arbejdsplads.

Indsatsen skal samtidig tage hånd om dine forskellige udfordringer fx sociale eller sundhedsmæssige problemer.
Hvis du undervejs får brug for støtte til at sikre, at du kan gennemføre de aktiviteter, der er aftalt, kan kommunen bevilge dig en mentor.

Tæt opfølgning på din indsats

Som aktivitetsparat vil du opleve, at der løbende bliver fulgt tæt op på den indsats og hjælp, du får. Opfølgningen har fokus på, om du udvikler dig hen imod et job, og den skal sikre, at indsatsen løbende bliver tilpasset dine fremskridt. Du holder samtaler med jobcenteret mindst 4 gange inden for 12 måneder.

Du kan få en mentor

Hvis det på grund af personlige forhold ikke er muligt for dig at deltage i tilbud m.v., har du ret til mentorstøtte i de perioder. Mentoren skal hjælpe dig med at få stabiliseret dit liv så meget, at du med tiden kan deltage i aktive tilbud.

Tilbud om mentorstøtte skal gives for en periode på 6 måneder, og der skal som minimum være ugentlig kontakt mellem mentor og dig.
Mentoren kan blive ved med at følge dig – også den dag du får ordinært arbejde.

Har du været indlagt med psykisk lidelse?

Hvis du er aktivitetsparat, og du har været indlagt med en psykisk lidelse, har du ret til at få tilknyttet en mentor.

Mentoren skal fungere som en udskrivningskoordinator, der skal hjælpe dig med at genetablere og understøtte et normalt hverdagsliv med bolig, familie, økonomi, netværk og arbejde.

Kommunen skal tilknytte mentoren, så snart dit udskrivningsforløb begynder. Du har ret til mentorstøtte i op til 3 måneder forud for udskrivelsen og for en periode på mindst 6 måneder i alt.

Har du siddet i fængsel?

Hvis du har siddet i fængsel, har du ret til at få tilknyttet en udslusningskoordinator. Din kommune har pligt til at tilknytte en udslusningskoordinator, når fængslet begynder at planlægge dit udslusningsforløb. Udslusningskoordinatoren skal hjælpe dig med at genetablere og understøtte et normalt hverdagsliv med bolig, familie, økonomi, netværk og arbejde.

Rimelige sanktioner

Hvis du ikke lever op til de krav, som kommunen stiller til dig, mens du modtager kontanthjælp, kan du få en sanktion.
Der er i sanktionssystemet taget højde for, at du på grund af sammensatte problemer måske ikke altid har mulighed for leve op til de krav, der bliver stillet til dig. Inden kommunen kan give dig en sanktion, skal kommunen derfor altid foretage en socialfaglig vurdering af, om der i dit tilfælde er omstændigheder, der kan begrunde, at du ikke lever op til kravene og derfor ikke skal have en sanktion. Det kan fx være alvorlig psykisk sygdom, hjemløshed eller misbrugsproblemer.

Hvis du er aktivitetsparat, skal din kommune altid have udnyttet alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med dig om, hvorfor du ikke lever op til de krav, kommune har stillet dig, inden kommunen må give dig en sanktion.

Jobrelevant vejledning, når du er på barsel

Hvis du er på barsel, skal jobcenteret indenfor de sidste tre måneder af din barsel tilbyde en vejledningssamtale. Det hjælper dig med at holde fokus på at få et arbejde, når din barsel er slut.

Din sagsbehandler har ansvaret for vejledningen.

Gensidig forsørgelsespligt for samlevende par, hvor begge er fyldt 25 år

Hvis du er fyldt 25 år og bor sammen med en kæreste, der også er fyldt 25 år, gælder reglen om gensidig forsørgerpligt.

Hvis kommunen betragter jer som samlevende, betyder gensidig forsørgelsespligt bl.a., at hvis din samlever har en vis indkomst eller formue, så skal I som udgangspunkt begge leve af det.

Hvis du bor sammen med en anden person, og I ikke danner par, gælder reglen om gensidig forsørgerpligt ikke.

Reglerne om gensidig forsørgelsespligt har kun halv virkning i 2015. Fra 1. januar 2016 bliver kravet om gensidig forsørgelsespligt for samlevende afskaffet.

Hvis du vil klage

Du kan klage til kommunen, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om kontanthjælp, tilbud m.v.

Du skal klage over afgørelsen, inden der er gået fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Kommunen skal så genvurdere afgørelsen, inden der er gået fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS