Kontanthjælp - hvis du er over 30 år

Kontanthjælp - hvis du er 30 år eller derover

Betingelser for at få kontanthjælp

Det er en betingelse for at få kontanthjælp:

  • at du er fyldt 30 år
  • at du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
  • at den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie, og at du ikke forsørges af andre
  • at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

Senest en uge efter, at du første gang har henvendt dig til kommunen om hjælp, bliver du indkaldt til den første samtale, hvor jobcenteret vurderer, om du er jobparat eller aktivitetsparat.

Hvis jobcenteret vurderer, at du er i stand til at komme i arbejde inden for en kortere periode, er du jobparat og skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis jobcenteret vurderer, at du ikke kan komme i arbejde inden for en kortere periode, er du aktivitetsparat.

Hvad kan jeg få i kontanthjælp?

Størrelsen af kontanthjælpen afhænger bl.a. af, om du har forsørgelsespligt over for børn.

Hvis du er gift eller har en samlever, påvirker din ægtefælles eller samlevers formue og indtægt også, hvor meget du kan modtage i kontanthjælp.

Du kan fx få op til 10.849 kr. om måneden i kontanthjælp (2015), hvis du ikke har børn. Hvis du har børn, som du forsørger, kan du få op til 14.416 kr. om måneden (2015).

Hvis du er i nytteindsats, modtager du også kontanthjælp efter samme sats.

Jobparat – hvad skal jeg?

Er du fyldt 30 år, og vurderes du at være i stand til at påtage dig et ordinært arbejde, som gør dig i stand til at forsørge dig selv inden for tre måneder, bliver du betragtet som jobparat.

Som jobparat skal du stå til rådighed for arbejde m.v. og aktivt søge job. Undervejs modtager du kontanthjælp.

Hvis du ikke kommer i job, vil du senest efter tre måneder blive mødt med krav om at arbejde for din kontanthjælp fx i en nytteindsats. Nytteindsats kan bestå i samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere. Det kan fx være at tage plejehjemsbeboerne med på en ekstra tur, at lave supplerende kundeservice på et hospital ved fx at hjælpe pårørende med at finde rundt eller at gå til hånde og hjælpe en pedel med småopgaver på en uddannelsesinstitution.

Hvis du er jobparat, skal du til to yderligere samtaler indenfor de første tre måneder. Disse samtaler skal have fokus på job og jobsøgning.

Du skal søge job intensivt

Som jobparat skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende. Du skal søge bredt, intensivt og realistisk. Du skal kunne dokumentere din jobsøgning, ligesom du løbende skal registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet.

Senest tre uger fra din første henvendelse til kommunen skal du lægge dit cv ind i Jobnet.

Kommunen (jobcenteret) indkalder dig til tre samtaler i løbet af de første tre måneder. Formålet med samtalerne er at hjælpe dig med jobsøgning og med at komme i job.

Kommunen kan iværksætte en nytteindsats, hvis den vurderer, det er relevant. Du kan også få andre beskæftigelsesrettede tilbud som fx ansættelse med løntilskud eller virksomhedspraktik, hvis kommunen vurderer, at det er relevant for dig.

Opfølgning på din jobsøgning

Jobcentret vil med udgangspunkt i din joblog på Jobnet løbende følge op på, om du søger job tilstrækkeligt bredt, intensivt og realistisk. Er det ikke tilfældet, vil jobcentret stille yderligere krav til din jobsøgning og gennem klare aftaler sikre, at du reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Du skal til samtale med jobcenteret mindst 4 gange inden for 12 måneder.

Hvad sker der, hvis jeg ikke søger job?

Du har som kontanthjælpsmodtager pligt til at stå til rådighed for arbejde og beskæftigelsesfremmende tilbud fx løntilskud, virksomhedspraktik m.v.
Hvis du ikke lever op til kravene om at stå til rådighed, får du en sanktion. Bl.a. kan kommunen trække tre dage af din kontanthjælp ved en såkaldt punktsanktion, hvis du fx uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde, undlader efter krav fra jobcenteret at søge konkrete job eller undlader at give meddelelse om sygdom til jobcenteret eller arbejdsgiveren.

Hvis du gentagne gange ikke overholder kravene om at søge job og deltage i aktive tilbud, kan du få en skærpet sanktion.
En skærpet sanktion betyder, at du mister retten til kontanthjælp i en periode på op til tre måneder. I stedet vil du modtage et tilbud, samtaler eller daglig pligt til at møde frem i jobcentret. Du har ret til at få udbetalt kontanthjælp for de dage, du møder op til samtaler m.v. og dermed aktivt viser, at du alligevel står til rådighed.

Du skal arbejde for din kontanthjælp

Senest efter tre måneder vil du som jobparat blive mødt med krav om at arbejde for din kontanthjælp i fx en nytteindsats, i virksomhedspraktik eller i et løntilskudsjob.

Din kommune kan altid kræve, at du arbejder for din kontanthjælp tidligere. Bl.a. hvis der opstår tvivl om din rådighed.

Formidling af job og aftaler om jobsøgning

Når det er relevant, skal dit lokale jobcenter formidle konkrete og ordinære job til dig, hvis du selv har svært ved at finde et arbejde. Jobcentret kan også indgå konkrete aftaler med dig om jobsøgningen og pålægge dig at søge job.

Aktivitetsparat – hvad skal jeg?

Hvis du er fyldt 30 år, og jobcenteret vurderer, at du ikke kan påtage dig et ordinært arbejde, som gør dig i stand til at forsøge dig selv inden for tre måneder, bliver du betragtet som aktivitetsparat. Det kan bl.a. være fordi, at du har komplekse problemer af fx social eller helbredsmæssig karakter.
Som aktivitetsparat modtager du kontanthjælp.

Hvis du er fyldt 30 år og aktivitetsparat, har du ret til en koordinerende sagsbehandler samt en helhedsorienteret indsats, der kan bringe dig tættere på et job, og som tager hånd om dine forskellige udfordringer.

Senest en uge efter din første henvendelse til kommunen om hjælp, bliver du indkaldt til den første samtale, hvor jobcenteret vurderer, om du er aktivitetsparat eller jobparat.

Tidlig og helhedsorienteret indsats, hvis du har komplekse problemer

Hvis du er aktivitetsparat, vil kommunen hurtigst muligt og senest efter seks måneder sørge for, at du får en helhedsorienteret indsats. Indsatsen skal bringe dig tættere på et job og tage udgangspunkt i dine udfordringer og behov.

Indsatsen afspejler dine individuelle behov og sikrer, at du får en jobrettet indsats og hjælp – og ikke mindst, at du ikke bliver overladt til dig selv.

Du har ret til en koordinerende sagsbehandler

Som aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager har du ret til en koordinerende sagsbehandler, der skal sikre, at du får en indsats, der er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre institutioner.

Indsatsen er rettet mod arbejde

Indsatsen er rettet mod at bringe dig tættere på et arbejde og vil så vidt muligt foregå på en almindelig arbejdsplads. Indsatsen skal samtidig tage hånd om dine forskellige udfordringer fx sociale eller sundhedsmæssige problemer.

Hvis du undervejs får brug for støtte for at sikre, at du kan gennemføre de indsatser, der er aftalt, kan kommunen bevilge dig en mentor.

Tæt opfølgning på din indsats

Hvis du er aktivitetsparat, skal jobcenteret løbende følge tæt op på den indsats og hjælp, som du får. Opfølgningen har fokus på, om du udvikler dig hen imod et job. Opfølgningen skal sikre, at indsatsen løbende bliver tilpasset dine fremskridt. Jobcenteret afholder samtaler med dig mindst 4 gange inden for 12 måneder.

Du kan få en mentor

Hvis det i en periode ikke er muligt for dig at deltage i tilbud m.v. på grund af personlige forhold, har du ret til mentorstøtte i denne periode. Mentoren skal hjælpe dig med at få stabiliseret dit liv så meget, at du med tiden kan deltage i aktive tilbud.

Tilbud om mentorstøtte skal gives for en periode på 6 måneder, og der skal som minimum være ugentlig kontakt mellem mentor og dig.
Mentoren kan blive ved med at følge dig – også den dag du får ordinært arbejde.

Har du været indlagt med en psykisk lidelse?

Hvis du er aktivitetsparat, og du har været indlagt med en psykisk lidelse, har du ret til at få tilknyttet en mentor.

Mentoren skal fungere som en udskrivningskoordinator, der skal hjælpe dig med at genetablere og understøtte et normalt hverdagsliv med bolig, familie, økonomi, netværk og arbejde. Kommunen skal tilknytte mentoren, så snart dit udskrivningsforløb begynder.

Du har ret til mentorstøtte i op til 3 måneder forud for udskrivelsen og for en periode på mindst 6 måneder i alt.

Har du siddet i fængsel?

Hvis du har siddet i fængsel, har du ret til at få tilknyttet en udslusningskoordinator. Kommunen har pligt til at tilknytte en udslusningskoordinator, når fængslet begynder at planlægge dit udslusningsforløb. Udslusningskoordinatoren skal hjælpe dig med at genetablere og understøtte et normalt hverdagsliv med bolig, familie, økonomi, netværk og arbejde.

Rimelige sanktioner

Hvis du ikke lever op til de krav, som kommunen stiller til dig, mens du modtager kontanthjælp, kan du få en sanktion. Fx kan kommunen trække tre dage af din kontanthjælp i form af en såkaldt punktsanktion, hvis du fx uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde, undlader efter krav fra jobcenteret at søge konkrete job eller undlader at give meddelelse om sygdom til jobcenteret eller arbejdsgiveren.

Der er i sanktionssystemet taget højde for, at du på grund af komplekse problemer måske ikke altid har mulighed for leve op til de krav, der bliver stillet til dig. Kommunen skal derfor altid foretage en socialfaglig vurdering, inden kommunen kan give dig en sanktion. I sin vurdering skal kommunen se på, om der er omstændigheder, der kan begrunde, at du ikke lever op til kravene og derfor ikke skal have en sanktion. Det kan fx være alvorlig psykisk sygdom, hjemløshed eller misbrugsproblemer

Hvis du er aktivitetsparat, skal kommunen forud for en evt. sanktion altid have udnyttet alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med dig om, hvorfor du ikke lever op til de krav, kommunen har stillet dig, inden kommunen må give dig en sanktion.

Gensidig forsørgelsespligt

Hvis du bor sammen med en kæreste, og I betragtes som samlevende, gælder reglen om gensidig forsørgelsespligt. Det betyder bl.a., at hvis din samlever har en vis indkomst eller formue, så skal I som udgangspunkt begge leve af det.
Hvis du bor sammen med en anden person, og I ikke danner par, gælder reglen om gensidig forsørgelsespligt ikke.

Reglerne om gensidig forsørgelsespligt har kun halv virkning i 2015. Fra 1. januar 2016 bliver kravet om gensidig forsørgelsespligt for samlevende afskaffet.

Jobrelevant vejledning, når du er på barsel

Hvis du er på barsel, skal jobcenteret indenfor de sidste tre måneder af din barsel tilbyde en vejledningssamtale. Det skal sikre, at du har fokus på at få et arbejde, når din barsel er slut.

Din sagsbehandler har ansvaret for vejledningen.

Offentligt løntilskudsjob

Du kan være ansat i et offentligt løntilskudsjob i op til seks måneder.

Ufaglærte kan få særlig hjælp

Hvis du er ufaglært, dvs. ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, har du ret til at deltage i et forløb, hvor du får vurderet dine realkompetencer. Du har også ret til at få testet din læse-, skrive- og regnefærdigheder.

Hvis testerne viser, at du har behov for læse-, skrive- og regnekursus, har du ret til at få tilbud om disse.

Som ufaglært kontanthjælpsmodtager kan du også få vejledning og hjælp, hvis du ønsker at blive optaget på en ordinær uddannelse.


Hvis du vil klage

Du kan klage til kommunen, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om kontanthjælp, tilbud m.v. Du skal klage over afgørelsen, inden der er gået fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Kommunen skal så genvurdere afgørelsen, inden der er gået fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Lovgivning

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS