Ledighedsydelse ved ferie

Hvem har ret til ferie?

Hvis du er lønmodtager, optjener du ret til betalt ferie, hvis du er omfattet af ferieloven

Ansøg om ledighedsydelse ved ferieafholdelse
Er du ansat i et fleksjob og har du ikke optjent feriepenge, kan du måske få ledighedsydelse.
Ferie efter ferieloven

Ferieloven gælder for lønmodtagere. Du er lønmodtager, hvis du får løn for personligt arbejde i et tjenesteforhold. Hvis du ikke er lønmodtager, optjener du ikke ferie efter ferieloven. Det gælder for eksempel, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, har afgørende indflydelse på den virksomhed, som du arbejder i, eller du er ledig.

Nogle lønmodtagere er ikke omfattet af ferieloven. Ferieloven gælder som hovedregel ikke, hvis du for eksempel er ansat som tjenestemand i staten eller folkekirken. Men så har du ret til ferie efter andre regler. Du kan spørge din fagforening eller arbejdsgiver om disse regler.

Ferieloven gælder som udgangspunkt kun, hvis du arbejder i Danmark. Der gælder særlige regler, hvis dit ansættelsesforhold har tilknytning til flere lande. Det er for eksempel tilfældet, hvis du arbejder i udlandet.

Din arbejdsgiver kan ikke fravige ferielovens bestemmelser hvis det er ufordelagtigt for dig som lønmodtager. Du kan heller ikke give afkald på din ret til ferie og andre rettigheder efter ferieloven.

Feriepenge, der endnu ikke er blevet udbetalt, kan ikke gøres til genstand for retsforfølgelse. Der kan fx ikke gøres udlæg i feriekort, og adgangen til modregning er begrænset.

Nogle af ferielovens regler kan fraviges ved individuel aftale eller ved kollektiv overenskomst. Hvis du er omfattet af en sådan overenskomst, skal spørgsmål om fortolkning og brud på overenskomstens bestemmelser afgøres i det fagretlige system. Kontakt derfor din fagforening eller arbejdsgiver i den situation.

Er jeg lønmodtager i ferielovens forstand?

Du er lønmodtager i ferielovens forstand, hvis du får løn for personligt arbejde i et tjenesteforhold.

I vurderingen af, om du er lønmodtager lægges bl.a. vægt på:

  • om du har en vis arbejdsforpligtelse
  • om din arbejdsgiver har ret til at lede og fordele din arbejdstid og -opgaver
  • om dit arbejde udføres i din arbejdsgivers navn, og
  • karakteren af din løn, herunder om du tager direkte eller indirekte del i den økonomiske risiko ved driften af virksomheden.

Din titel er derimod ikke afgørende for, om du er lønmodtager. Det har heller ingen betydning, om du er fuldtids- eller deltidsansat, om arbejdet er din hoved- eller bibeskæftigelse, eller om der er tale om løsarbejde. Selvom din løn er B-indkomst, kan du også være lønmodtager.

Hvis du er ansat i en overordnet stilling, er du som udgangspunkt også omfattet af ferieloven. For nogle ledere mv. er graden af ansvar og beføjelser de besidder dog så høj, at der ikke er tale om et lønmodtagerforhold i ferielovens forstand. Det gælder, hvis du for eksempel ejer virksomheden eller dele af den, og derfor har en afgørende indflydelse på den daglige drift i virksomheden.

Det samme gælder normalt også, hvis du er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som administrerende direktør.

Det er altid en konkret vurdering, hvorvidt du er ansat som lønmodtager og er omfattet af ferieloven. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vurderer, om du er lønmodtager i ferielovens forstand.

Hvis du ikke er omfattet af ferieloven

Du kan have ret til at holde ferie, selvom du ikke er omfattet af ferieloven. Fx hvis du er dækket af en kollektiv overenskomst, der sikrer dig ret til ferie.

Hvis du modtager sygedagpenge eller visse andre ydelser fra din a-kasse, kan du optjene ret til feriedagpenge fra din a-kasse, som du kan få udbetalt under visse betingelser.

I visse situationer optjener du ret til feriedagpenge fra din a-kasse eller ferieydelse fra kommunen i forbindelse med barsel eller adoption.

Tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiver om ret til ferie og feriepenge

Det er Feriekontoret i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der træffer afgørelse i tvister mellem en arbejdsgiver og lønmodtager om optjening, afholdelse og ret til ferie og feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse mv., medmindre der er tale om forhold, der er reguleret ved kollektiv overenskomst.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld Hillerøds nyhedsbrev.

RSS