Børnehuset Fredskovhellet

Handleplaner 2013

Økonomien
Vi starter året med et underskud på kr. 402.000. Vores udgangspunkt er dog lidt bedre end i 2012, idet vores udmeldte lønbudget vil være lidt højere end i 2012, fordi Hillerød Kommune har valgt at udmønte en stod del af de fra Folketinget udmeldte ekstra ressourcer direkte til det enkelte dagtilbuds lønbudget. Vi skal imidlertid igen i 2013 (og for sidste gang) bidrage til udligningen mellem institutionernes lønbudgetter. Og i fald Børne- Familieudvalget på deres møde i februar beslutter at lukke Lærkeparken, skal vi bidrage med kr. 20.000 til en besparelse. Vi vil derfor under alle omstændigheder i 2013 for at fortsætte spareplanerne fra 2012 samt med at være påpasselige og sparsommelige, og forhåbentlig vil vi dermed kunne nedbringe vores underskud yderligere. Bestyrelsen vil fortsat følge nøje med i økonomien og udviklingen gennem den månedlige budgetopfølgning.
 

Børnehusets bestyrelse: ”Vi sætter tid af på et bestyrelsesmøde til at blive konkrete på søgning af fonde og midler til vedligeholdelse af vores huse.”

Mål: At vi går ud af 2013 med et underskud på omkring kr. 250.000

Aktiviteter: Påpasselighed og sparsommelighed

Tegn: At årets resultat viser det

 

Læreplanen / det pædagogiske arbejde  

Arbejdet med læreplanen vil man kunne orientere sig grundigere om ved at læse i børnehusets læreplan for 2013. Her kommer blot en kort gennemgang af nogle af planerne.

 

-       Dagtilbud Børn: ”I Hillerød Kommune arbejdes der didaktisk og reflekteret med børns trivsel, udvikling og læring. Alle dagtilbud skal arbejde med de 6 læreplanstemaer planlagt, dokumenteret og evalueret.”

-       Børne- og Familieudvalget: ”Hver enkelt daginstitution udformer deres læreplans tema omkring sprog ud fra deres individuelle fokus, med udgangspunkt i børnenes individuelle og generelle behov.”

-       ”Børne- og Familieudvalget: ”Alle dagtilbud skal i 2013 og 2014 kunne beskrive og dokumentere indsatsen på temaet om krop og bevægelse.”

Mål: At vi dokumenteret og reflekteret kommer omkring alle 6 læreplanstemaer i 2013, og at det bliver med ”sprog” som det samlende tema.

Aktiviteter: Vi opbygger et visuelt årshjul med overordnede pædagogiske aktiviteter, som skal bidrage med overblik og hjælpe til at holde fokus.

Tegn: At evalueringen af årets arbejde viser, at alle læreplanstemaer har været i spil.

 

Om læringsmiljøer fra Børne- og Familieudvalget:

-       ”Pædagogernes fokus på læring øges ved, at alle dagtilbud inden udgangen af 2013 kan dokumentere en tydelig udvikling i arbejdet med læringsmiljøer og indretningen af disse.”

-       ”Arbejdet med læringsmiljø i daginstitutioner skal kvalificeres og videreudvikles, så det fremmer børns eksperimentelle og udforskende praksis og bidrager til, at børnene får nye erfaringer og erkendelser.”

-       ”Såvel ledere som medarbejdere arbejder bevidst med den voksnes placering og aktive deltagelse i de læringsmiljøer, der målrettet arbejdes med at få opbygget. Lærings- / legemiljøerne skal optimeres med materialer, der ”ikke leger selv”, og der skal fokuseres på lege, der giver børnene mulighed for tænkning og forestilling. Det pædagogiske personale skal arbejde didaktisk.”

Om læringsmiljøer fra os selv:

-       At vi fortsætter med at udvikle organiseringen af vores pædagogiske arbejde på den enkelte stue, på tværs af stuerne i det enkelte hus og på tværs af husene – ud fra vores ideer om: Små grupper af børn, Værksteder, Samvær / samarbejde på tværs, Planlægning og systematik, At tænke læring på nye måder.

-       At vi bliver skarpe på, konsekvente i og glade for at bruge Evald-skemaet som værktøj til vores didaktiske tænkning og planlægning.

Mål: At vi gennem et eksemplarisk forløb får opbygget et læringsmiljø i hvert hus, som på baggrund af didaktiske overvejelser bidrager såvel til den voksnes læring i aktiv deltagelse som til børns aktive eksperimentelle og udforskende praksis.

Aktiviteter: Med ”køkken” som omdrejningspunkt og didaktiske overvejelser som baggrund indrettes køkkenkrogene i begge huse med inventar og materialer, hvor den voksne sammen med børn kan ”lege køkken” og få diverse læreplanstemaer i spil. Ligesom det især i børnehaven også vil give mening at ”gøre køkken”, herunder at bage, lave mad m.v.

Tegn: At gennemgangen af årets Evald-skemaer dokumenterer en udvikling i de voksnes didaktiske overvejelser og planlægning.

 

Inklusion  

Børne- og Familieudvalget: ”Alle børn har været og har oplevet sig været inkluderede og integrerede i deres dagtilbud, skole og fritidsliv gennem deres erfaringer med betydningsfulde relationer til andre børn og voksne.”

Mål: At alle børn oplever sig som knyttet til børnehuset og som en del af fællesskabet.

Aktiviteter: Vi fortsætter med vores kortlægning af børnenes relationer til de voksne og til de andre børn, og vi handler på det, hvis der er børn, hvis muligheder for relationer er tynde. Vi arbejder videre ud fra vores erfaring om, at det ,som et barn med særlige behov har brug for, det har alle børn glæde af. Samt arbejder på at alle voksne – ansatte såvel som forældre – tager på sig hver eneste morgen at hilse godmorgen til de børn og voksne, man møder i børnehuset. Meget gerne med navns nævnelse – det giver en særlig oplevelse af at være blevet set, når ens navn bliver nævnt.

Tegn: At forældrene fortæller os, at deres barn er knyttet til et fællesskab i børnehuset.

 

Samarbejde mellem forældre og personale  

Børne- og Familieudvalget: ”Målet er, at forældrenes tilfredshed i Hillerød Kommune ligger over eller på niveau med landsgennemsnittet.”

Børne- og Familieudvalget: ”Vi inddrager forældre i samarbejdet omkring børnene, hvilket betyder, at der skal være en dialog om det væsentlige i børns liv og udvikling. Dialogen skal primært foregå i dagligdagen men også på særlige møder med konkret dagsorden, som både institution og forældre kan indkalde til.”

Børnehusets bestyrelse: ”Vi ser om og til hvad, vi kan bruge Forældretilfredshedsundersøgelsen ud fra et ønske om dialog med forældrene. F.eks.: Hvad har I som forældre brug for at vide om jeres barn i hverdagen? Hvordan vil I som forældre gerne orienteres af / i dialog med personalet om jeres barns dagligdag?”

Mål: At forældrene er tilpas med dialogen med personalet og samarbejdet om deres eget barn såvel i dagligdagen som ved særlige samtaler.

Aktiviteter: En gennemgang i personalegruppe og i bestyrelse af børnehusets sædvanlige tilbud både om dialog i dagligdagen og om særlige forældresamtaler med henblik på en eventuel revision.

Tegn: At bestyrelsen ved årets udgang er tilfreds med børnehusets samarbejde mellem forældre og personale.

 

Skriftlig kommunikation mellem forældre og personale  

Børne- og Familieudvalget: ”Der etableres Børneintra med fælles hjemmesideplatform for alle dagtilbud. Herunder forældrenet, mulighed for faglig sparring mellem institutionerne og platform til dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde i institutionerne. Dette skal ses som et led i kommunens fælles ønske om øget digitalisering på velfærdsområderne og i høj grad et BFU ønske om styrkelse af forældresamarbejdet, højere faglighed o.l.”

Børnehusets bestyrelse: ”Kunne der komme billeder i nyhedsbrevene til at fange interessen? Kunne nyhedsbrevene være fremadrettede med planer for kommende pædagogiske temaer? Kunne stuerne fortælle om deres planer?”

Mål: At både forældre og personale oplever, at kommunikationen fungerer

Aktiviteter: Når det nye Børneintra kommer i gang, får vi det til at være en hjælp for kommunikationen mellem forældre og personale her i børnehuset.

Tegn: At såvel forældre som personale ved årets udgang giver udtryk for, at kommunikationen er nem at gå til, og at den fungerer tilfredsstillende.

 

Inddragelse af forældre  

Børnehusets bestyrelse: ”På et bestyrelsesmøde vil vi have besøg af en frivillighedskonsulent / en fra Frivillighedscenteret til at komme med inspiration til inddragelse af forældre eller andre.”

Mål: At forældre på et eller andet niveau bliver mere inddraget i børnehuset til glæde for børnene, forældrene selv og for samarbejdet med personalet.

Aktiviteter: Vi starter med ovenstående møde, så ser vi, hvad vi kan finde ud af.

Tegn: At det bliver en selvfølge at man som forældre tilbyder sit bidrag til børnehuset, og at det bliver en selvfølge, at man som ansat efterspørger bidrag fra forældrene.

 

Kontakt
Hillerød Kommunes logo